ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักหอสมุด


สำนักหอสมุด
Office of Library

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit University Library     วิสัยทัศน์
     สำนักหอสมุด เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีอันทันสมัย ทำให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ สนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะสรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

     วัตถุประสงค์
1.    จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2.  ให้บริการผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
3.  สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม
4.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.  สร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
6.  ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     ทรัพยากรสารสนเทศ
     ทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุด แยกประเภท ดังนี้
1.  หนังสือตำราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
2.  หนังสืออ้างอิง
3.  หนังสือสำรอง และหนังสือสำรองถาวร
4.  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
5.  วารสาร นิตยสาร  หนังสือพิมพ์ จุลสาร
6.  กฤตภาคหนังสือพิมพ์ออนไลน์
7.  หนังสือออนไลน์
8. วารสารออนไลน์
9. ฐานข้อมูลออนไลน์
10. สื่อโสตทัศน์ต่างๆ
11. จดหมายเหตุ เอกสารสำคัญและสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
12. เอกสารความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
13. เอกสารบริการข้อมูลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Corner)

     บริการต่างๆ
     สำนักหอสมุดจัดให้มีบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ดังนี้

     บริการยืม-คืน
     ผู้ที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวและติดต่อขอยืมด้วยตนเองทุกครั้ง โดยสามารถติดต่อขอยืมหนังสือ/ ปริญญานิพนธ์/ งานวิจัยได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 3 และขอยืมสื่อโสตทัศน์ได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 2

     บริการยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง (Self-Check Service)
     บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง หรือ Self Check โดยใช้เทคโนโลยี RFID ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในขณะนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง พร้อมพิมพ์สลิปการยืมเป็นหลักฐานโดยไม่ต้องติดต่อขอยืมกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จุดที่ให้บริการยืมด้วยตนเองตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ทางเข้า-ออก ภายในห้องอ่านหนังสือชั้น 3

     บริการรับคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง (Automatic Book Return)
    เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ต้องการคืนหนังสือ แม้ในเวลาที่ห้องสมุดปิดทำการ ระบบจะทำการรับคืนพร้อมบันทึกรายการรับคืนของผู้คืนให้โดยอัตโนมัติ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติติดตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ทางขึ้นอาคารหอสมุด (มีลักษณะคล้ายตู้ ATM) อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สามารถคืนหนังสือได้ตลอดเวลา 7 วัน 24 ชั่วโมง

    บริการหนังสือสำรอง
    เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนแจ้งความจำนงขอให้สำนักหอสมุดจัดทำเป็นหนังสือสำรอง แยกไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถใช้หนังสือได้ทั่วถึงกัน สามารถติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3

    บริการจองหนังสือ
    กรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้หนังสือ หรือสื่อโสตทัศน์ที่มีผู้อื่นยืมไป สามารถทำการจองได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าจอ WebPac ของสำนักหอสมุด หรือติดต่อขอจองได้ที่เคารน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 3

    บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
    บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยการสารนเทศ(WebPac) การใช้ฐานข้อมูลออนไล น์ต่างๆ การค้นหาหนังสือตามชั้น การใช้หนังสืออ้างอิง ให้คำแนะนำในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อทำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ แนะนำข้อมูล แหล่งสารนิเทศให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ที่ชั้น 3 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 3455  สอบถามทางอีเมล์ที่ library@rsu.ac.th  หรือ สอบถามทาง facebook  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

    บริการยืมระหว่างห้องสมุด
    ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีในสำนักหอสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน/รัฐ หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่อนุญาต โดยแจ้งความจำนงและกรอกแบบฟอร์การยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 3 บรรณารักษ์จะเป็นผู้ออกใบยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้นำไปติดต่อขอยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ห้องสมุดนั้นๆ โดยผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อมาขอใช้บริการทุกครั้ง


    บริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ TU-ThaiPul
    บริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด (Resource sharing)  ร่วมกันของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 8  แห่ง  ได้แก่   สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม  สำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ผู้ใช้สามารถยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุดทั้ง 8  แห่งได้ที่  ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th  เลือกที่ TU-THAIPUL


     บริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
    เป็นบริการติดต่อขอสำเนาบทความในวารสารจากห้องสมุดอื่นๆ กรณีที่สำนักหอสมุดไม่มีวารสารเล่มที่ต้องการ โดยสำนักหอสมุดจะตรวจสอบรายการที่ผู้ขอใช้ต้องการว่ามีให้บริการที่ห้องสมุดใด และจะติดต่อดำเนินการขอสำเนาบทความนั้นๆ ให้ โดยทางผู้ใช้จะต้องเสียค่าบริการในการถ่ายสำเนาบทความตามราคาค่าดำเนินการของห้อสมุดนั้นๆ ผู้ใช้จะได้รับบทความที่ต้องการภายใน 1-2 สัปดาห์ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 3 โทร 3455


     บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดจาก WebPac
    เป็นบริการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลต่างๆ ได้แก่  หนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ บทความ วารสาร งานวิจัย และสื่อโสตทัศน์   สามารถสืบค้นได้ที่ http://library.rsu.ac.th

   
     บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
    สำนักหอสมุดมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ที่ http://library.rsu.ac.th และเลือกฐานข้อมูล e-book นอกจากนี้ยังมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ RSU Library e-book ที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดหนังสืออ่านบนคอมพิวเตอร์พีซี และอุปกรณ์พกพา ซึ่งมีตำรา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารสิ่งพิมพ์ ของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด application ที่ชื่อว่า RSU Library (ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) หรือ RSU Library ebook (ระบบปฏิบัติการ ios) ทำให้สามารถยืมหนังสือไว้อ่านบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้


    บริการฐานข้อมูลออนไลน์
    สำนักหอสมุด บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้แก่  Scopus, ScienceDirect, Wiley Online Library, Business Source Complete, Education Research Complete, IEEE Xplore,  Access Pharmacy,  Bio Med Central, CINAHL Plus with Full Text, Corpus, Micromedex, ProQuest Dissertation & Thessis (PQDT), ฐานข้อมูลมติชน  และฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)  สามารถสืบค้นได้ที่ http://library,rsu.ac.th


    บริการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ
    ให้บริการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ และหนังสือที่เกี่ยวกับราชวงศ์จักรี โดยเปิดบริการที่ชั้น 6 ให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.

    บริการงานปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
    ให้บริการงานปริญญานิพนธ์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทั้งของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยสามารถยืมออกได้ เปิดบริการที่ชั้น 6 ให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.


    บริการสื่อโสตทัศน์
    สำนักหอสมุดให้บริการสื่อโสตทัศน์ประเภทต่างๆ ได้แก่ วีดิทัศน์  แถบบันทึกเสียง แผนที่  ซีดี ชุดการสอน โดยจัดให้มีบริการยืมออกไปใช้ได้ทั้งภายในภายนอกสำนักหอสมุด  ติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ชั้น 2  เปิดให้บริการเวลา 8.30-16.30 น.


     บริการ Internet
    เปิดให้บริการแก่อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการที่ ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์

     บริการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
    หอจดหมายเหตุได้รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ  สามารถสืบค้นได้ที่ http://library.rsu.ac.th


     บริการมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
    เป็นการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และซีดี เกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงิน การออม การลงทุน และการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดตั้งมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ชั้น 3


    บริการมุมสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Corner)
    ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข่าวสารความรู้เรื่องธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การค้า และการบริการรายงานข้อมูลและผลงานต่างๆ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มีต่อ SMEs สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 3   


     บริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์
    หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ จะถูกนำมาจัดแสดงไว้ที่ชั้นแสดงหนังสือใหม่ ชั้น 3 และชั้น 4 โดยจัดแยกตามสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น จะนำขึ้นชั้นหนังสือเพื่อให้บริการยืมได้ตามปกติ


    บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะวิชา
    บริการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักหอสมุดในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งตามความต้องการสำหรับอาจารย์  โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 3 โทร.3455


    บริการส่งเสริมการใช้
    การแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้บริการประเภทต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปฐมนิเทศแนะนำ  การใช้ห้องสมุด ซึ่งจัดทุกภาคการศึกษา การสอนการค้นคว้าข้อมูล  อบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย    การจัดนิทรรศการเนื่องในวาระต่างๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     บริการห้องอ่าน Study Room
     สำนักหอสมุด  เปิดให้บริการห้องอ่าน Study  Room บริเวณชั้น 1  ข้างริมสระน้ำ   เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทบทวนการเรียน  จุที่นั่งได้ประมาณ 150  ที่นั่ง  สามารถใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-24.00  น.  สำหรับภาคการศึกษา S  จะเปิดให้บริการเวลา 8.30-21.00  น. หรือตามประกาศสำนักหอสมุด


     บริการสำหรับศูนย์บัณฑิตศึกษา
    สำนักหอสมุด ได้จัดบริการห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดี  อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศจะประกอบไปด้วย  หนังสือ  ตำรา  หนังสืออ้างอิง  วารสาร  เอกสาร  สิ่งพิมพ์อื่นๆ สื่อโสตทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างพร้อมมูล รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ มีบรรณารักษ์ประจำเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ  และบริการช่วยการค้นคว้า
   
    บริการถ่ายเอกสาร
    สำนักหอสมุดได้จัดให้มีบริการถ่ายเอกสารที่บริเวณชั้น 3 ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ตามเวลาทำการของสำนักหอสมุด

    บริการมุมกาแฟ
    สำนักหอสมุด เปิดให้บริการมุมกาแฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้มีอาหารว่าง และเครื่องดื่มรับประทาน โดยจัดบริการบริเวณลานพักสายตาชั้น 2 อาคารหอสมุด


เวลาบริการ


    มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
    ภาคเรียนปกติ        วันจันทร์-ศุกร์        เวลา 08.30-21.00 น.
                                วันเสาร์-อาทิตย์        เวลา 09.00-19.00 น.
                                วันหยุดนักขัตฤกษ์    ปิดทำการ
    ภาคเรียนฤดูร้อน     วันจันทร์-ศุกร์        เวลา 08.30-19.00 น.
                                วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ปิดทำการ


    ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถ.วิภาวดีรังสิต
                                 เบอร์โทรศัพท์ 0-2617-5858 ต่อห้องสมุด
    เวลาเปิด-ปิดทำการ วันอังคาร-วันศุกร์    เวลา 13.30-21.00 น.
                                 วันเสาร์-วันอาทิตย์    เวลา 08.30-16.30 น.
                                 วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ******************************************************************************************************************

 

มีปัญหาปรึกษาบรรณารักษ์ (Ask a Librarian)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการ
การรวบรวมและเขียนบรรณานุกรม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-997-2200-30 ต่อ 3455
มีบรรณารักษ์ให้บริการตลอดเวลาทำการ
e-mail :   library@rsu.ac.th
                    facebook :  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
     fanpage  :   RSU Library
                   website    :   http://library.rsu.ac.th

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA