ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร


ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร

 

ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร (ศวพท.)
Energy and Resources Policy Research Center


ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร ในฐานะหน่วยงานมหาวิทยาลัยรังสิต ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดำริของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรจึงมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และปรัชญามหาวิทยาลัยในการสร้าง “มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น และการแก้ปัญหาของสังคม”

 

ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากรมุ่งเน้นในการสร้างการเรียนรู้ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านนโยบายพลังงานและทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายประชาสังคมร่วมกับสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนและตรวจสอบนโยบายสาธารณะด้านพลังงานและทรัพยากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางออกสังคมไทยที่ยั่งยืนและเป็นธรรม” โดยมียุทธศาสตร์สำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) การติดตามตรวจสอบนโยบาย (Monitoring) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง (Networking) และการสื่อสารสังคม (Social Communication)

 

วิสัยทัศน์
“การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านนโยบายพลังงานและทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนและแสวงหาทางออกของสังคมไทยที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”

 

เป้าหมาย
“สร้างการเรียนรู้ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านนโยบายพลังงานและทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายประชาสังคมร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการขับเคลื่อนและตรวจสอบนโยบายสาธารณะด้านพลังงานและทรัพยากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางออกของสังคมไทยที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”

 

ยุทธศาสตร์
1. การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษานโยบายพลังงานและทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายพลังงานและการจัดการทรัพยากร และนำเสนอนโยบายพลังงานทางเลือกและการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมและเป็นธรรม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานในมหาวิทยาลัย
2. การติดตามตรวจสอบนโยบาย (Monitoring) การประมวลข้อมูลสถานการณ์ด้านพลังงานและทรัพยากร ผลกระทบนโยบายในระดับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน การสังเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์นโยบาย การขับเคลื่อนเชิงประเด็นด้านพลังงานและทรัพยากร เพื่อตรวจสอบการบริหารงานด้านทรัพยากรและพลังงานจากภาครัฐและเอกชน
3. การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง (Networking) การประสานความร่วมมือจากกลุ่มพลังเครือข่ายประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มผู้รับผลกระทบจากปัญหาการจัดการพลังงานและทรัพยากร เพื่อสร้างเวทียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานและทรัพยากรระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
4. การสื่อสารสังคม (Social Communication) การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ด้านพลังงานและทรัพยากร นโยบายพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมและการจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรมและยั่งยืน ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง

 

 

เว็บไซต์ :  www.repc-rsu.com

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA