ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ


สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
Office of Purchasing and Inventory Management

 

สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
Office of Purchasing and Inventory Management

สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2529 ตามโครงสร้างเดิมที่มีสถานะเป็นวิทยาลัย โดยในขณะนั้นใช้ชื่อว่าแผนกจัดซื้อและพัสดุ ตั้งอยู่ที่อาคารประสิทธิรัตน์ ชั้น 1 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารประสิทธิพัฒนา ทั้งนี้ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 2 ส่วน โดยได้แยกแผนกจัดซื้อและพัสดุออกจากกัน โดยมีหัวหน้าแผนกเป็นผู้ดูแล ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร และได้เปลี่ยนชื่อจากแผนกจัดซื้อเป็นสำนักงานจัดซื้อ แผนกพัสดุเป็นสำนักงานบริการและจัดการพัสดุ ในปี 2561 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานอีกครั้งโดยให้ยุบรวมเอาสำนักงานจัดซื้อกับสำนักงานบริหารและจัดการพัสดุเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันอีกครั้ง โดยแบ่งการบริการงานออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายจัดซื้อดูแลโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายพัสดุดูแลโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ และมีผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อและพัสดุทำหน้าที่ในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานของสำนักงานทั้งหมด ซึ่งสำนักงานจัดซื้อและพัสดุอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 13 ชั้น 1 ห้อง 101 และชั้น 3 ห้อง 301 ,302

ปรัชญา

“ มุ่งพัฒนาการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เต็มใจบริการ ”

ปณิธาน

“สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการและการบริหารงาน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด”

วิสัยทัศน์

“สำนักงานจัดซื้อและพัสดุ เป็นหน่วยงานด้านบริการเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ยึดมั่นในระเบียบและหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรขององค์กร ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส”

พันธกิจ

  1. บริหารงานที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่าลดต้นทุน มีคุณภาพ ราคา เหมาะสม ทันต่อการใช้งาน ตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
  2. มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด
  3. พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้บุคลากรเรียนรู้รอบด้าน เพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  4. จัดซื้อตามแผนงบประมาณประจำปี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีพัสดุอย่าง ต่อเนื่อง
  2. การจัดซื้อในลักษณะที่ก่อให้เกิดการแข่งขันในด้านราคาและคุณภาพ รวมถึงการจัดหา แหล่งขายที่เหมาะสม และเชื่อถือได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่ขอซื้อ
  3. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย

 

 

 

นาย วสันต์ อัครวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อและพัสดุ
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3835
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : wasan.a@rsu.ac.th
นาย ภุชงค์ ภูธนกิตติ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดซื้อและพัสดุ (ฝ่ายพัสดุ)
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3831
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : puchong@rsu.ac.th
นาง ณัฐณภรณ์ จันทร์เรือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสิ่งพิมพ์ และงานประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3840
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : natnapone.c@rsu.ac.th
นาย ปัณณ์ ณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดซื้อเทคโนโลยี สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และเว็บไซต์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3855
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : punn.s@rsu.ac.th
นาย วันชัย นิลจำรัส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดซื้อไฟฟ้า และสาธารณูปโภค
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3837
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : wanchai.n@rsu.ac.th
นาย ณัฐพล ยิ้มยวน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดซื้อวิทยาศาสตร์ และการกีฬา
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3841
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : nathapol.y@rsu.ac.th
นางสาว มัณฑนา มณฑาทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3839
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : mantana.i@rsu.ac.th
นางสาว วราภรณ์ อินทร์สมร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดซื้อวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3854
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : waraporn.i@rsu.ac.th
นาย ณัฐพัชร์ อภิรักษ์นานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารจัดการครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3830
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : peraphat.s@rsu.ac.th
นาย สุรเชษฐ์ เจริญบุญญาฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารจัดการครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3833
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : surachet.c@rsu.ac.th
นาย นิรันดร์ ยังให้ผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารจัดการครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3832
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : punn.s@rsu.ac.th
นาย วัชรชัย เลิศลบธาตรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารจัดการครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3829
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : nirun.y@rsu.ac.th
นาย รัตนศักดิ์ เกิดเล็ก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารจัดการครุภัณฑ์
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3857
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : rattanasak.k@rsu.ac.th
นางสาว รุจิพัชญ์ ศรีอยู่ยงค์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุมัติเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงาน
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3838
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : rujipat.s@rsu.ac.th
นางสาว วรพนิต ทรัพย์ถาวร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุมัติเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงาน
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3856
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : vorapanit.s@rsu.ac.th
นาง วริษฏา ศรีเสน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธุรการ และคลังพัสดุ
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3859
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : warista.s@rsu.ac.th
นางสาว พิชชาญาภา จันทรโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารบรรณสำนักงาน
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 3836
โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 3852
อีเมล์ : pitchayapa.j@rsu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม Website : budget.rsu.ac.th/inventory

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA