ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันวิจัย


สถาบันวิจัย
Research Institute

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ วิจัย ให้บริการทางวิชาการ จัดอบรมทักษะด้านการวิจัย ปรับกระบวนทัศน์นักวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการ วิจัย ขยายผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย-ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อ พัฒนา ยกระดับศักยภาพ และคุณภาพงานวิจัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ:
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อยกระดับศักยภาพทางวิชาการโดยเฉพาะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา 2542

2. เพื่อให้การวิจัยมีส่วนช่วยพัฒนาหลักสูตร และเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยรังสิต

3. เพื่อให้บริการทางวิชาการกับสังคม ประชาคมวิชาการ ชุมชนในละแวกใกล้เคียง จังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล โดยใช้ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาชุมชน

4. เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพให้กับประชาคมวิจัยและประเทศชาติ โดยมีการ พัฒนาตามแผนที่สถาบันวิจัยกำหนด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต

นักวิจัยในเครือข่ายของสถาบันวิจัย จะใช้ ผลงานวิจัย และกระบวนการวิจัย นำหน้า งานด้านการเรียนการสอน แล้วนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผนวกกับประสบการณ์ วิจัยและประสบการณ์สอนไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จัดบริหารการเรียนการสอนและประสาทปริญญาสาขาและระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ใช้กระบวนการ วิจัยควบคู่ กับการเรียนการสอน โดยให้น้ำหนักความสำคัญกับผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ทำร่วมกับ อาจารย์-นักวิจัย เพื่อร่วมส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งในแต่ละ สาขาวิชาเฉพาะด้าน (Specialization) และในลักษณะองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ใช้สหวิทยาการ และส่งเสริมให้บูรณาการศาสตร์ข้ามสาขาอย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก และกลมกลืน ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

ติดต่อได้ที่
ชั้น 5 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร 1)
โทร. 0-2997-2200 ต่อ 5688-5692

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: rri.rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA