ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานวางแผน


สำนักงานวางแผน
Office of Planning


ขอบข่ายความรับผิดชอบ สำนักงานวางแผน เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายพัฒนา รับผิดชอบดำเนินงานและประสานงานนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาเสนอแนะเพื่อการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกหน่วยงานต่างๆ ตามความจำเป็น การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ อัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน จัดทำระบบคลังข้อมูลและสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก

จัดทำระบบวิจัยองค์การ ติดตามประเมินผลโครงการและ แผนงานต่างๆ ดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการพิเศษหรือโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในระยะพัฒนาจนกว่าจะมีความพร้อมที่ จะปฏิบัติงานได้เอง ประสานงานการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำ รายงานประจำปี โดยมี อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา เป็นผู้บังคับบัญชา มีผู้อำนวยการสำนักงานวางแผน เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ส่วนงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวางแผน แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ

1. งานวางแผนและประกันคุณภาพ

2. งานวิจัยสถาบัน

3. งานระบบสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://plan.rsu.ac.th/planonlineปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA