ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันปฏิรูปประเทศไทย


สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

 

            สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต (สปท.)เป็นสถาบันทางสังคม ที่มุ่งการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนและนวัตกรรมทางการเมือง เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย

ภารกิจพื้นฐานและผลสำเร็จหลัก
ภารกิจพื้นฐาน 1: สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการ
ผลสำเร็จหลัก 1: การศึกษาวิจัย ค้นคว้า
ผลสำเร็จหลัก 2: การสร้างฐานข้อมูลทางวิชาการ
ผลสำเร็จหลัก 3: ตรวจสอบ ติดตาม และผลักดันนโยบายสาธารณะ
ภารกิจพื้นฐาน 2: จัดหลักสูตรอบรมทางวิชาการ
ผลสำเร็จหลัก 4: จัดสัมมนาผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นปฎิรูป
ผลสำเร็จหลัก 5 : จัดให้มีหลักสูตรอบรมผู้นำธรรมาธิปไตย
ภารกิจพื้นฐาน 3: ประสานความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการเมืองภาคประชาชน
ผลสำเร็จหลัก 7: ประสานความร่วมมือเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ
ผลสำเร็จหลัก 8: รณรงค์ เผยแพร่  ขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาชน
ภารกิจพื้นฐาน4: การบริหารจัดการองค์กร
ผลสำเร็จหลัก 9: การบริหารงานภายใน


ความเชื่อมโยงกับภารกิจของ สปท.และมหาวิทยาลัยรังสิต

ภารกิจพื้นฐาน สปท.

ความเชื่อมโยงกับ ม.รังสิต

1.การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการ

ความรู้เรื่องสังคมธรรมาธิปไตย

2.จัดหลักสูตรอบรมทางวิชาการ

ส่งเสริมความรู้เรื่องสังคมธรรมาธิปไตยและจัดงานสัมมนาครบรอบ 10 ปี

3.พัฒนาการเมืองภาคประชาชน

การเคลื่อนไหวประเด็นการปฏิรูปเสนอต่อสังคม

4.การบริการจัดการองค์กร

ธรรมาภิบาล

 

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

อาคาร 1 ห้อง 303 มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์/โทรสาร  02-997-2222 ต่อ 5310               

email : info@thailandreform.org
Facebook : http://facebook.com/thailandreform.instituteปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA