ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ฝ่ายบริหารบุคคล


ฝ่ายบริหารบุคคล
Personnel

 

ฝ่ายบริหารบุคคล

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบุคคล (Personnel Office)
สังกัดฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ตั้ง ชั้น 2 ห้อง 204 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้น 4 ห้อง 401 ฝ่ายพัฒนาบุคคล
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (12000)
โทรศัพท์ 0-2997-2222 – 30
ฝ่ายบริหารบุคคล ต่อ 5630-5636 และ 5642 โทรสาร 0-2791-5630
ฝ่ายพัฒนาบุคคล ต่อ 5939-5944 โทรสาร 0-2791-5942
ประวัติความเป็นมา

    สำนักงานบุคคลจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตในปี พ.ศ.2528 โดยใช้ชื่อว่า “แผนกงานบริหารงานบุคคล” สังกัดสำนักงานสำนักงานบริหารทั่วไป โดยมีการโอนบุคลากรส่วนหนึ่งมาจากโรงพยาบาลพญาไท โดยสำนักงานอยู่ที่ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานบุคคล” มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานหลายครั้ง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ห้อง 204 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานบุคคลและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

    สำนักงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายบริหารบุคคล และ 2) ฝ่ายพัฒนาบุคคล
 • 1) ฝ่ายบริหารบุคคล ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายอัตรากำลัง ฝ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และ 3 งาน คือ งานธุรการและสารบรรณ งานทุนการศึกษา และ งานระบบข้อมูลและสารสนเทศนอกจากงานที่รับผิดชอบแล้ว สำนักงานบุคคลยังมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 • 2) ฝ่ายพัฒนาบุคคล ประกอบด้วย 6 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานหลักสูตรและฝึกอบรม งานระบบฐานข้อมูล งานประกันคุณภาพ และงานโฮมเพจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน

ปรัชญา “ทรัพยากรมนุษย์คือ กลไกสำคัญที่สุดขององค์กร”
ปณิธาน “มหาวิทยาลัยยืนหยัดยั่งยืน ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
วิสัยทัศน์ “บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ มุ่งปฏิบัติงานสู่เป้าหมายเดียวกัน ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตและใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข”
พันธกิจ สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้มาและธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 • 1. เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นธรรม
 • 2. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่บุคลากร ผู้บริหารและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย
 • 3. บริหารจัดการการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะตรงกับความต้องการ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและเป็นไปตามเป้าหมาย
 • 5. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับความเป็นธรรมและการดูแลคุ้มครองที่ดี มีความสุขและมั่นคงในอาชีพ
 • 6. ประสานนโยบายต่างๆ จากส่วนกลางไปในระดับคณะ/หน่วยงานต่างๆ
 • 7. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรและระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
 • 8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ได้พัฒนาศักยภาพของตนโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี การสื่อสาร และการวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
 • 9. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 • 10. เพื่่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 • 11. เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหารบุคคล Website: www.rsu.ac.th/hr 
ฝ่ายพัฒนาบุคคล Website: www.rsu.ac.th/hrd
 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA