ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Office of International Affairs

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการสร้างความเป็นนานาชาติและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ขยายเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ สนับสนุนหน่วยงานวิชาการในการบูรณาการความเป็นสากลในหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สนับสนุนการสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านการศึกษาต่างประเทศ อาทิเช่น การแลกเปลียน นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างประเทศ ประสานงานโครงการระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติการร่วม การทำวิจัยร่วม การดูงาน การจัดสัมมนา งานพิธีการ การลงนาม การต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลทุนจากต่างประเทศ การให้บริการด้านเอกสารการตรวจลงตรา ประสานงานด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษา และ การติดต่อหน่วยงานราชการแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งธำรงรักษาเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ

ภารกิจหลัก - สิ่งที่ต้องทำ การวางแผน ขอบเขตของสิ่งที่ต้องทำ

1. งานความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติ (International Relations, Academic network and Internationalization policy support)
1.1 การขยายเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
1.2 การจัดทำบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลง และ พิธีลงนามในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
1.3 งานพิธีการ การรับรอง คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานจากต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมงานและเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
1.4 การธำรงรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
1.5 งานสนับสนุนการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อการสร้างความเป็นนานาชาติ
1.6 โครงการนำร่องเพื่อสนองนโยบายและแผนปฏิบัติการการสร้างความเป็นนานาชาติ
1.7 การจัดประชุม เจรจา และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อริเริ่ม และ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการสร้างความเป็นนานาชาติ
1.8 งานติดตามผล และ จัดทำรายงานการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการในการสร้างความเป็นนานาชาติ
1.9 งานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
1.10 งานส่งเสริมและประสานงานโครงการนานาชาติ การจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม
1.11 งานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศความเป็นนานาชาติ (International activities & special projects)
1.12 งานสนับสนุนประสานงานทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างประเทศ

2. บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ และติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ (International Service Center)
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
2.2 ดูแลการทำเรื่องขอวีซ่าให้นักศึกษาต่างประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.3 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานภายนอก
2.4 ให้ความช่วยเหลือด้านต่างประเทศอื่นๆ กับอาจารย์ และนักศึกษา

3. สนับสนุนการให้นักศึกษาและบุคลากร เพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดน
3.1 จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการบริการที่ โรงแรมในยุโรป
3.2 จัดโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ สำหรับบุคลากร และนักศึกษา
3.3 จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการฝึกงานกับมหาวิทยาลัยคู่คิด
3.4 จัดโครงการอบรมระยะสั้นร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่คิด

รายชื่อสถาบันคู่คิดที่นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาเป็นเวลา 1 เทอม รวมทั้งการ ไปดูงาน ของบุคลากร ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ

ทวีปเอเชีย :

Bhutan
: : Royal Civil Service Commission

Brunei
: : Universiti Brunei Darrusalam

Cambodia
: : Norton University
: : International University of Cambodia

China
: : Chengdu University of Information Technology
: : Dali University
: : Guangdong Ocean University
: : Guangxi University for Nationalities
: : Heilongjiang University of Chinese Medicine
: : Xiamen University(Overseas Education College)
: : Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language
: : Yunnan University of Finance and Economics

India
: : Datta Meghe Institute of Medical Sciences, India (Deemed University)

Indonesia
: : Universitas Widyatama
: : Institute of Informatics and Business Darmajaya Lampung
: : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", UPN Yogyakarta

Japan
: : Bunka Gakuen Educational Foundation
: : Hokuriku University
: : Josai University Educational Corporation
: : Kwansei Gakuin University
: : Kyoto Gakuen University
: : Osaka University of Foreign Studies
: : Toyo College of Food Technolog

Korea
: : Dong-Seo University
: : Dong-Eui University
: : Gyeongju University
: : Inha University
: : Kookmin University
: : Kyung Hee University

Laos
: : National University of Laos (NUoL)
: : Lao-Luxembourg Health Initiatives Support Programme

Macao
: : Institute for Tourism Studies

Malaysia
: : Universiti Teknologi Mara(UiTM)
: : National Defence University of Malaysia
: : Universiti Teknikal Mara Sdn. Bhd. (UniKL)

Myanmar
: : MCC Training Institute
: : Thabyay Education Foundation

Nepal
: : Empower Nepali Girls (NGO)
: : Namaste Nepal Helping Himalayan Children (NGO)
: : Maiti Nepal (NGO)

Philippines
: : University of the Philippines, Manila
: : Ateneo de Zamboanga University

Taiwan
: : Ming Chuan University
: : National Pingtung University of Science and Technology
: : National Taiwan Normal University

Vietnam
: : Cantho University
: : Duy Tan University
: : Hanoi University
: : National Economics University
: : FPT University


ทวีปออสเตรเลีย :

Australia
: : Charles Darwin University
: : Royal Melbourne Institute of Technology
: : The University of Queensland
: : Griffith University
: : Murdoch University
: : University of New England (UNE)
: : University of Wollongong
: : Williams Business College (WBC)

New Zealand
: : Auckland University of Technology
: : International Pacific College


ทวีปยุโรป :

Belgium
: : CVO Elishout COOVI

Czech Republic
: : Technical University of Brno

England
: : The University of London
: : Queen's University Belfast

Finland
: : Kajaani University of Applied Sciences
: : Savonia University of Applied Sciences
: : Tampere University of Technology
: : Turku University of Applied Sciences
: : Vassa University of Applied Sciences (VAMK)

France
: : Institut Superieur Specialise De La Mode, Paris

Italy
: : University of Palermo

Germany
: : Aachen University of Applied Sciences
: : European University Viadrina
: : University of Bamberg

The Netherlands
: : Arnhem Business School
: : Hanze University Groningen, University of Applied Science
: : Stenden Universityy

Sweden
: : Malmo University
: : Malardalen University
: : Karlstad University


ทวีปอเมริกา :

United States
: : Columbia College
: : Cal State University San Bernardino
: : Iowa state University of Science and Technology, College of Engineering
: : Eastern Washington University
: : Unity Technologies Corporation
: : State University of New York, Cortland
: : University of Vermont

Canada
: : Gander Aerospace Technologies

ทางสำนักงานยินดีต้อนรับและให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำการเตรียมความพร้อมให้ กับนักศึกษาและบุคลากรทุกวันทำการ ณ ห้อง 7-103 ชั้น1 อาคาร 7 (อาคารหอสมุด) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

โทรศัพท์ : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 0-2997-2200-30 extension 3487, 3488, 3489
โทรสาร : 0-2997-2200 extension 3486
อีเมล์ : oia@rsu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/oiaปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA