ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานนานาชาติ (สนช.)


สำนักงานนานาชาติ (สนช.)
Rangsit International Office (RIO)

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการสร้างความเป็นนานาชาติและการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร ขยายเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ สนับสนุนหน่วยงานวิชาการในการบูรณาการความเป็นสากลในหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน สนับสนุนการสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านการศึกษาต่างประเทศ อาทิเช่น การแลกเปลียน นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่างประเทศ ประสานงานโครงการระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติการร่วม การทำวิจัยร่วม การดูงาน การจัดสัมมนา งานพิธีการ การลงนาม การต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลทุนจากต่างประเทศ การให้บริการด้านเอกสารการตรวจลงตรา ประสานงานด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษา และ การติดต่อหน่วยงานราชการแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งธำรงรักษาเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ

ภารกิจหลัก - สิ่งที่ต้องทำ การวางแผน ขอบเขตของสิ่งที่ต้องทำ

1. งานความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติ (International Relations, Academic network and Internationalization policy support)
1.1 การขยายเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
1.2 การจัดทำบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลง และ พิธีลงนามในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
1.3 งานพิธีการ การรับรอง คณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานจากต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเยี่ยมชมงานและเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
1.4 การธำรงรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
1.5 งานสนับสนุนการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างและระบบบริหารจัดการเพื่อการสร้างความเป็นนานาชาติ
1.6 โครงการนำร่องเพื่อสนองนโยบายและแผนปฏิบัติการการสร้างความเป็นนานาชาติ
1.7 การจัดประชุม เจรจา และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อริเริ่ม และ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการสร้างความเป็นนานาชาติ
1.8 งานติดตามผล และ จัดทำรายงานการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการในการสร้างความเป็นนานาชาติ
1.9 งานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
1.10 งานส่งเสริมและประสานงานโครงการนานาชาติ การจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม
1.11 งานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศความเป็นนานาชาติ (International activities & special projects)
1.12 งานสนับสนุนประสานงานทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างประเทศ

2. บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ และติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ (International Service Center)
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
2.2 ดูแลการทำเรื่องขอวีซ่าให้นักศึกษาต่างประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.3 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานภายนอก
2.4 ให้ความช่วยเหลือด้านต่างประเทศอื่นๆ กับอาจารย์ และนักศึกษา

3. สนับสนุนการให้นักศึกษาและบุคลากร เพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดน
3.1 จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการบริการที่ โรงแรมในยุโรป
3.2 จัดโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ สำหรับบุคลากร และนักศึกษา
3.3 จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการฝึกงานกับมหาวิทยาลัยคู่คิด
3.4 จัดโครงการอบรมระยะสั้นร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่คิด

รายชื่อสถาบันคู่คิดที่นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาเป็นเวลา 1 เทอม รวมทั้งการ ไปดูงาน ของบุคลากร ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ

ทวีปเอเชีย :

BANGLADESH

 • American International University of Bangladesh
 • Daffodil International University

BHUTAN

 • Royal Civil Service Commission, RCSC
 • His Majesty's Secretariat, Kingdom of Bhutan

Cambodia

 • Dewey International University
 • International University
 • Cambodia Norton University

China

 • Beijing Language and Culture University
 • Chengdu University of Information Technology
 • China University of Petroleum
 • Dali University
 • Guangdong Ocean University
 • Guangxi Normal University
 • Guilin University of Technology
 • Heilongjiang University of Chinese Medicine
 • Huaqiao University
 • Kunming Medical University
 • Kunming Yongtai Cultural Communications Co. Ltd
 • Lijiang College
 • Overseas Education College
 • Taikoo (Xiamen) Aircraft Engineering Co. Ltd
 • Thailand Fupan Education Co. Ltd
 • The Harbin Institute of Technology
 • Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
 • National Yunlin University of Science and Technology
 • Yunan College of Foreign Affairs
 • Yunan Normal University
 • Yunan University of Finance and Economics
 • Guangdong University of Foreign Studies
 • Shanghai International Studies University

HONGKONG

 • Institute Culinaire Disciples Escoffier Asia Ltd
 • Asia Trading Consultants Limited

INDIA

 • Central Council for Research in Ayuvedic
 • Sciences Chandigarh University
 • Datta Meghe Institute of Medical Sciences
 • Nagaland Bio Resource Mission, Government of Nagaland
 • Institute of Information Technology Co. Ltd
 • Venkata Kala Foundation
 • Vinayaka Mission's Research Foundation, Deemed University

INDONESIA

 • BINUS University
 • Informatics and Business Institute, IBI Darmajaya
 • Universitas Budi Luhur
 • University of Islam Indonesia, UII
 • Universitas Kristen Maranatha
 • Universitas Mercu Buana
 • Universitas Widyatma
 • Universitas Ciputra Surabaya

JAPAN

 • Bunka Gakuen Educational Foundation
 • Chiba University
 • Fukuoka Foreign Language College
 • Gunma University
 • Hokuriku University
 • Josai University Educational Corporation
 • Kanagawa University
 • Kanazawa Seiryo University
 • Kansai University of International Studies
 • Komatsu University
 • Kwansei Gakuin University
 • Kyoto Gakuen University
 • Kyushu Dental University
 • Niigata University of Pharmacy and Applied Sciences
 • Osaka University of Foreign Studies
 • Saitama Medical University
 • Shibaura Institute of Technology
 • Speecys Corp.
 • Toyo College of Food Technology
 • Univeristy of Fukui
 • Yamanashi Gakuin University

KOREA

 • Cyber Hankuk University of Foreign Studies
 • Dong-Eui University
 • Dongseo University
 • Gyeongju University
 • Hankuk University of Foreign Studies
 • Inha University
 • Korea Advanced Institute of Science and Technolgy, KAIST
 • KICOS
 • Konkuk University
 • Kookmin University
 • Kyung Hee University
 • Soongsil University
 • University of Seoul

LAOS

 • Laos-Luxembourg Health Initiatives Support Program
 • National University of Laos

MACAO

 • Institute for Tourism Studies

MALAYSIA

 • International Islamic University
 • Taylor's University
 • Univeristi Technical Mara, UNIKL
 • Universiti Tenaga National
 • Universiti Utara Malaysia
 • Universiti Kebangsaan Malaysia
 • University of Malaya

MYANMAR

 • Child's Dream Foundation
 • MCC Training Institute
 • Prospect Burma
 • Thabyay Education Foundation
 • Thoo Mweh Khee Graduate Fund

PHILIPPINES

 • Adamson University
 • Our Lady of Fatima University
 • Saint Paul University
 • Saint Vincent's College

SINGAPORE

 • Nanyang Polytechnic
 • National University of Singapore
 • Temasek Polytechnic

TAIWAN

 • Asia University
 • China Medical University
 • Fo Guang University
 • Ming Chuan University
 • National Pingtung Univeristy of Science and Technology
 • National Taichung University
 • National Taiwan Normal University
 • National University of Kaohsiung
 • National Yunlin University of Science and Technology

THAILAND

 • Asian Institute of Technology
 • Bloomsbury International School Hatyai
 • Cerafiltec Thailand CO. Ltd
 • Digital Workforce Holdings Co. Ltd
 • Lindsay John Yates
 • Satit Bilingual School of RSU

VIETNAM

 • Cantho University
 • Duy Tan University
 • FPT University
 • Hanoi University of Science and Technology
 • Hanoi University
 • National Economics University
 • Research Institute of Biotechnology
 • Univeristy of Social Sciences and Humanities
 • University of Economics and Law

 

ทวีปออสเตรเลีย :

AUSTRALIA

 • Bond University
 • Charles Darwin University
 • Charles Sturt University
 • Edith Cowan University
 • Griffith University
 • Murdoch University
 • Royal Melbourne Institute of Technology
 • University of Canberra
 • University of New England
 • University of Newcastle
 • University of Wollongong
 • William Business College
 • University of Queensland

NEW ZEALAND

 • Auckland University of Technology
 • International Pacific College
 • University of Canterbury

 


ทวีปยุโรป :

AUSTRIA

 • Univeristy of Applied Sciences Upper Austria

BELGIUM

 • CERGO International
 • CVO Elishout COOVI
 • Saint Louis University
 • The Erasmus Hogeschool Brussels

BULGARIA

 • CPSBB
 • Trakia University

CZECH REPUBLIC

 • Technical University of Brno

DENMARK

 • University of Southern Denmark

FINLAND

 • Asia Exchange
 • Kajaani University of Applied Sciences
 • Mikkeli Polytechnic
 • Mikkeli University of Applied Sciences
 • Savonia University of Applied Sciences
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences
 • Tampere University of Applied Sciences
 • Tampere Polytechnic University of Technology
 • Turku University of Applied Sciences
 • Mikkeli University of Applied Sciences
 • Vaasa Polytechnic
 • Vaasa University of Applied Sciences, VAMK

FRANCE

 • Ecole Nationale Superieure d'Architecture Paris
 • ESSCA Ecole Superieure des Sciences Commerciales dÁngers
 • Institute Superieure Specialize de la Mode
 • University of Burgundy

GERMANY

 • European University Viadrina
 • German Baking Confederation
 • Aachen University of Applied Sciences
 • University of Bamberg
 • Zita Berlin gGmbH

IRELAND

 • Dublin Institute of Technology

ITALY

 • University of Parma

LATVIA

 • Riga International School of Economics and Business Administration

MALTA

 • EC Language Centers

NETHERLANDS

 • HAN University of Applied Sciences
 • CHN University
 • Hanze University of Applied Sciences
 • HZ University of Applied Sciences
 • Stenden University of Applied Sciences

POLAND

 • University of Lodz

SWEDEN

 • Entrepreneurship Thailand Co. Ltd
 • Jonkoping University
 • Karlstad University
 • Kristianstad University
 • Malardalen University
 • Malmo University

SWITZERLAND

 • Swiss Federal Institute of Technology

UNITED KINGDOM

 • University of the West of England
 • Queen's University Belfast
 • Robert Gordon University
 • Sheffield Hallam University
 • Swansea University
 • University of London
 • University of Hull
 • University of Leeds
 • University of Northampton

 


ทวีปอเมริกา :

UNITED STATES OF AMERICA

 • Aerosim Academy
 • California State University
 • Christopher R. Rugaber O.D. LLC
 • Coe College
 • Eastern Washington University
 • Empower Nepali Girls
 • Full Sail University
 • iCarnegie Inc
 • Illinois Institute of Technology
 • Northern Illinois University
 • North American University
 • Salus University
 • The Art Institute International
 • George Washington University
 • University of Maryland
 • University of Northern Colorado
 • USAC Reno Nevada
 • Lorain County Community Colllege
 • Southern New Hampshire University

CANADA

 • Gander Aerospace Technologies
 • Unity Technologies Corporation
 • Vancouver Film School

AFRICA: MOROCCO

 • The University Mohammed V of Rabat

 


ทางสำนักงานยินดีต้อนรับและให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำการเตรียมความพร้อมให้ กับนักศึกษาและบุคลากรทุกวันทำการ ณ ห้อง 7-103 ชั้น1 อาคาร 7 (อาคารหอสมุด) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

 

 

โทรศัพท์ : สำนักงานนานาชาติ (สนช.) 0-2997-2200-30 extension 3487, 3488, 3489
โทรสาร : 0-2997-2200 extension 3486
อีเมล์ : oia@rsu.ac.th
 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA