ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานการเงิน


สำนักงานการเงิน
Office of Finance

สำนักงานการเงิน
ปรัชญา

เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การบริหารจัดการด้านการเงิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน
“ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเหตุการณ์ คือ บริการของเรา”

พันธกิจ
สำนักงานการเงิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการศึกษาที่ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปในการติดต่อขอใช้บริการในการทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีภารกิจหลักในการดำเนินงานดังนี้

  1. รับเงิน – จ่ายเงิน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป
  2. ตรวจสอบการรับเงินและจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2553
  3. จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีความมั่นคงทางการเงินและสภาพคล่องที่ดี


วัตถูประสงค์

  1. เพื่อบริการนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อด้วยความรวดเร็วและได้รับความประทับใจในการบริการ
  2. เพื่อควบคุมและวางแผนบริหารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดสภาพคล่องที่ดี
  3. เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย


รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://www.rsu.ac.th/finance

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA