ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงาน Wisdom Media


สำนักงาน Wisdom Media
Wisdom Media

สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

สำนักงาน Wisdom Media คือ หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่พร้อมผลิต และพัฒนาทางด้านการผลิตสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ในด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์และเพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพในทุกด้าน โดยมีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่ายด้วยกันดังนี้

  1. ฝ่ายสร้างสรรค์และปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นการสร้างการรับรู้ และการทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาลัย คณะ สถาบัน และสาขาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากสร้างการรับรู้แล้ว ยังสอดแทรกความรู้ลงไปในงาน video presentation เพื่อทำให้ video presentation ไม่ได้เป็นเพียงสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นสื่อในลักษณะ edutainment ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม
  2. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ในการบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตฯ จัดหา วัสดุและอุปกรณ์ อีกทั้งควบคุม ดูแลการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ ในห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
  3. ฝ่ายผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ตำรา รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก และมีการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหนังสือ เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ปรัชญา (Philosophy)

สื่อสรรค์สร้าง อย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน (Pledge)

ต้องการเป็นหน่วยงานที่มีทั้งคุณภาพ และนวัตกรรมที่นำไปสู่การเรียนรู้ของเยาวชนไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงาน Wisdom Media เป็นหน่วยงานที่พร้อมในการสร้างสื่อที่นำความรู้ และนวัตกรรม รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์จากนักศึกษา และนักวิชาการ ออกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน และประเทศชาติ

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจของสำนักงาน Wisdom Media มีดังนี้

  1. ผลิตสื่อที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ออกสู่สังคม
  2. สนับสนุนด้านอุปกรณ์ในการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives)

  1. เพื่อสนับสนุนงานของทางมหาวิทยาลัยในด้านงานบริการวิชาการ
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางด้านวิชาการ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด

ติดต่อ : Wisdom Media มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต (สำนักงาน Wisdom Media) อาคารจอดรถ (ตึก 10 ชั้น 8B)
52/347 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-997-2200 ต่อ 5224
E-mail : wisdommedia@rsu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
Website : wisdom.rsu.ac.th
instagram : instagram.com/rsu_wisdom
twitter : twitter.com/WisdomMediaRSU
youtube : www.youtube.com/channel/UClOiHk5tdQtb9o4fs1-hlRg/
facebook : www.facebook.com/RSUWisdomMedia

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA