ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย


ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย
RSU Media Center

 

ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย (RSU Media Center)

1. สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน
        ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย (RSU Media Center) คือ สื่อสรรค์สร้าง อย่างสร้างสรรค์ โดยมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นการสร้างการรับรู้ และการทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาลัย คณะ และสาขาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากสร้างการรับรู้ ทางศูนย์อาร์เอสยูมีเดียยังสอดแทรกความรู้ลงไปในงาน video presentation เพื่อทำให้ video presentation ไม่ได้เป็นเพียงสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นสื่อในลักษณะ edutainment ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม
ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา (Philosophy)
        สื่อสรรสร้าง อย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน (Pledge)

        ต้องการเป็นสื่อใน social media ที่มีทั้งคุณภาพ และนวัตกรรมที่นำไปสู่การเรียนรู้ของเยาวชนไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)
        ศูนย์อาร์เอสยูมีเดียเป็นสื่อที่นำความรู้ และนวัตกรรม รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์จากนักศึกษา และนักวิชาการ ออกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน และประเทศชาติ

พันธกิจ (Mission)
        พันธกิจของศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย มีดังนี้
        1. ผลิตสื่อที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ออกสู่สังคม
        2. สร้างสื่อเพื่อเยาวชน และเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ดีที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ (Objectives)
        1. เพื่อสนับสนุนงานของทางมหาวิทยาลัยในด้านงานบริการวิชาการ
        2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางด้านวิชาการ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
        3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด


3. ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
        ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย (RSU Media Center) มีหน้าที่ในการเผยแพร่ชื่อเสียงของทางมหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพของการศึกษาที่มีความเข้มข้นทันยุคทันสมัย ให้เป็นที่รู้จักของสังคม โดยผ่านสื่อ social media นอกจากนั้นยังคำนึงถึงด้านคุณภาพการศึกษา (Quality Education) โดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาพปฏิบัติ และประสบการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้บุคคลภายนอกต่อไป และเป็นสถานที่รองรับการจัดทำ การผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย (RSU Media Center) แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
1.1 งาน Video Presentation ของวิทยาลัย คณะ และสาขาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
        - นำไปใช้ในงานแนะแนวการศึกษา และเผยแพร่ใน social media
1.2 งานผลิตสื่อวิดีทัศน์
        - งานกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
        - งาน Presentation ต่างๆ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อ : ศูนย์อาร์เอสยูมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
บ้านประหยัดพลังงานหลังที่ 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4790
โทรสาร. 0-2997-2222 ต่อ 4790
E-mail : rsumedia@rsu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม Website :
https://www.facebook.com/We.R.RSUMedia
https://www.youtube.com/user/RSUMEDIA1


 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA