ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
Instructional Support and Development Center
 

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
 
      ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มีภาระงานหลักคืองานพัฒนาการเรียนการสอน รับผิดชอบเกี่ยวกับการอบรมเทคนิควิธีให้กับอาจารย์เพื่อพัฒนาในด้านการสอนและการทำวิจัย ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จัดทำวารสารพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ จัดทำระบบติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
 
สถานที่ตั้ง

ชื่อ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

 

Instructional Support and Development Center, Rangsit University

ชื่อย่อ

ศสพ.

รหัสหน่วยงาน

6400

อาคารสถานที่

ชั้น 6 ห้อง 1-602 C  อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347  พหลโยธิน 87   ตำบลหลักหก 
อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000
โทรศัพท์  0-2997-2222-30  ต่อ 5701,5724
โทรสาร  0-2791-5720
http://isdc.rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA