ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา


สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
Office of Student Discipline and Development

 

สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ปรัชญา (Philosophy )
     พัฒนาวินัยนักศึกษา เพื่อพัฒนาชาติสู่สังคมธรรมาธิปไตย

 

ปณิธาน (Pledge)
     สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองทางด้านวินัย รู้จัก หน้าที่ของตน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับมีกระบวนการดำเนินงานทางวินัยที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักสังคมธรรมาธิปไตย

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
     มุ่งหวังสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี มีวินัย ยึดมั่นคุณธรรม พร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 


 

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยรู้จักหน้าที่ของตน เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม
  2. ดำเนินงานทางวินัยที่ชัดเจน ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2557 ด้วยความเป็นธรรม
  3. ดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษาพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษา สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางกลางประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาและในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
  3. เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาวินัย การปรับตัว การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ฯลฯ
  4. เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา

 

นโยบาย (Policy)
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะดังนี้

  1. เป็นผู้มีวินัยและแสดงออกอย่างเหมาะสม
  2. รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น
  3. มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต โดยไม่พึ่งพาสิ่งเสพติดหรือยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

 

 

        

 

ภารกิจหลัก

     สำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีวินัย รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในขณะเดียวกัน ต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น แสดงออกอย่างเหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอันไม่พึงประสงค์ เช่น สิ่งเสพติด การพนันและอบายมุข เป็นต้น

     ด้านการดำเนินงานทางวินัยมีกระบวน ขั้นตอนที่ชัดเจนตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง วินัยนักศึกษา พ.ศ.2557 บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียม จากคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาซึ่งแบ่งออกตามลักษณะ ดังนี้ กรณีการกระทำผิดวินัยนักศึกษา กรณีการกระทำผิดวินัยในการทุจริตการสอบ และคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา

     ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย มีการตรวจตราและเฝ้าระวังเหตุภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ(หมู่บ้านเมืองเอก) ตลอด 24 ชั่วโมงร่วมกับสำนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ ศูนย์กู้ภัยเมืองเอก

 

ข่าวสารที่สนง.สพว.  ทำการเผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ 
เข้าสู่  :  ปกครอง  ม.รังสิต    https://www.facebook.com/rsusec?fref=ts

 

Downloadปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA