ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต


สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
Thailand Anti-Corruption Academy

 

สถาบันไทยต้านทุจริต  มหาวิทยาลัยรังสิต
Thailand Anti-Corruption Academy (TACA)

 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
     ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti-Corruption Academy : IACA) เห็นชอบร่วมกันในการร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานในการเสริมสร้างทัศนคติ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง    การผนึกกำลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักเรียนของสถานการศึกษาในทุกระดับของประเทศ เพื่อให้การศึกษาของไทยทุกระดับชั้นได้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยมีทัศนคติในความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เนื่องจากสถานการณ์ทุจริตของประเทศในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มที่น่ากังวล เพราะแม้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น แต่การทุจริตก็ยังเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต  ในเชิงนโยบาย ในการจัดซื้อจัดจ้าง การสมยอมราคาในการประกวดราคา การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การเรียกรับยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีส่วนได้เสียในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้ “สังคมมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม” ตามหลักธรรมาภิบาล และธรรมาธิปไตย เพื่อร่วมกันผนึกกำลังป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืนสถาพรสืบไป

วัตถุประสงค์
     การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันเป็นปัญหาสำคัญของชาตินั้น สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลุกและปลูกจิตสำนึกของพลเมืองไทยในการต่อต้าน   การทุจริต รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติและฐานความคิด เพื่อให้พลเมืองทุกเพศทุกวัย และทุกภาคส่วน    เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน ด้วยการใช้มิติของการศึกษาเป็นเครื่องมือใน   การขับเคลื่อนกลไกต่อต้านการทุจริต โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคม ให้ช่วยดูแลรักษา รวมทั้งพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ จึงขอเสนอแนวทางในการจัดตั้ง “สถาบันไทยต้านทุจริต (สทตท.) หรือ Thailand Anti-Corruption Academy (TACA)” ขึ้นในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ภายใต้การสนับสนุนของ IACA ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ :

  1. ร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ
  2. ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างทัศนคติความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการปฏิเสธและไม่ทนต่อการทุจริตทุกประเภท
  3. สนับสนุน ส่งเสริม และร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรพิเศษนอกระบบการศึกษา เพื่อการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
  4. ดำเนินการอื่นใดในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 

แนวทางดำเนินการ

  • 1. ขับเคลื่อนกลไกอย่างเป็นองค์รวม

ระหว่างประเทศ

สหวิทยาการ

ระหว่างองค์กรในสังคม

การบูรณาการ

ความยั่งยืน

ค้นคว้าแนวทางอันหลากหลายของแต่ละภูมิภาค และทุกมุมโลก เพื่อให้มองเห็นภาพอันกว้างไกลที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก

กำหนดองค์ความรู้ และความชำนาญจากการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน อันมากมายหลากหลายสาขา

จัดบริการให้เข้าถึงได้ทุกภาคส่วนในสังคม

ก้าวข้ามช่องว่าง ระหว่างภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยเสนอแนวความรู้ใหม่พร้อมกลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

มุ่งมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ บริการในระยะยาว จนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จ

  • 2. วิสัยทัศน์ของสถาบัน

สถาบัน คือ ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต – อันเป็นความรู้
ใหม่ ในแบบองค์รวมทุกสาขาวิชาอย่างมืออาชีพ ทั้งด้านการศึกษา และการวิจัย โดยแสวงหาความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา

การดำเนินการของสถาบันไทยต้านทุจริต
(Thailand Anti-Corruption Academy)
เป็นหลักฐานอันมั่นคงในความพยายามอย่างยิ่งของประเทศไทย
ที่จะต่อสู้กับการทุจริตอย่างไม่ย่นย่อ เป็นการแสดงถึงศักยภาพอันเปี่ยมด้วยพลัง
ในการบรรลุถึงเป้าหมายตามนโยบายแห่งรัฐในด้านการป้องกันและปราบรามการทุจริต
ด้วยการผนึกกำลังสร้างองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนในสังคม ที่ทุกฝ่ายจักต้องให้ความร่วมมือ
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA