ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Service Center

Helpdesk บริการช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานวิทยาลัย/คณะ และรับแจ้งปัญหาการใช้งาน
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 207
เบอร์ติดต่อ 0-2997-2222 ต่อ 5712
FB : www.facebook.com/rsu.itsc
e-mail : helpdesk@rsu.ac.th


การบริหาร
          สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยรังสิต การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ การให้บริการระบบเครือข่ายทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
 

การแบ่งส่วนภาระงานภายใน  
          มีการแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ ภายใต้กลุ่มภารกิจจะจัดเป็นภารกิจต่างๆ ซึ่งรวบรวมงานหน้าที่หรือกิจกรรมย่อยต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติเข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้ 

1.      กลุ่มภารกิจบริหารกลาง
          1.1   ภารกิจบริหารและธุรการ 
          1.2   ภารกิจนโยบายและแผนงาน
          1.3   ภารกิจเทคนิคห้อง Data Center
          1.4   ภารกิจบริการคำร้อง (Service Desk)
          1.5   ภารกิจบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค
          1.6   ภารกิจบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

2.      กลุ่มภารกิจบริการเครือข่ายพื้นฐาน
          2.1   ภารกิจเครือข่ายพื้นฐาน
          2.2   ภารกิจความปลอดภัยเครือข่าย
          2.3   ภารกิจสำรวจและติดตั้งระบบงานเครือข่าย

3.      กลุ่มภารกิจบริการซอฟต์แวร์และสารสนเทศ 
          3.1   ภารกิจพัฒนาระบบซอฟต์สแควร์ (Softsquare Development)
          3.2   ภารกิจบริการสารสนเทศ 
          3.3   ภารกิจบูรณาการฐานข้อมูล
          3.4   ภารกิจมาตรฐานข้อมูลกลางและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
          3.5   ภารกิจบริการซอฟต์แวร์
          3.6   ภารกิจฝึกอบรม
 
          การบริหารงานมีหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน โดยจะมีการกำหนดภารกิจที่ชัดเจนเพื่อให้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมในการดำเนินงานของกลุ่มงาน นอกจากนี้   สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมภายใน เพื่อประชุมชี้แจงและร่วมกันกำหนดภาระหน้าที่ตามส่วนงานและตามตำแหน่งของบุคลากร พร้อมทั้งจัดทางานแผนผังองค์กรที่ได้มีการกำหนดตำแหน่งของบุคลากรแยกตามภาระหน้าที่และได้แสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานติดตามผลการปฏิบัติงานจากแผนงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน และนำเสนอรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลงานและเพื่อการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาว่าบุคลากรได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้เสนอมาหรือไม่ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานจากแผนงานด้วย

ปณิธาน
          มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ปรัชญา
          บริการเป็นเลิศ มีคุณธรรม ก้าวสู่เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์
          เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล การสื่อสารทันสมัย ร่วมใจบริการ 
 
พันธกิจ
          ให้บริการ สนับสนุน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
 
 
บริการ WWW
: : http://www.rsu.ac.th
: : http://library.rsu.ac.th
: : http://intranet.rsu.ac.th
 
สถานที่ตั้ง
1. อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 207
เบอร์ติดต่อ 0-2791- 5646-5654 หรือ
0-2997-2222 ต่อ 5646 -54

2. อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 331
เบอร์ติดต่อ 0-2997-2222 ต่อ 5712

3. Helpdesk บริการช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานวิทยาลัย/คณะ และรับแจ้งปัญหาการใช้งาน
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 207
เบอร์ติดต่อ 0-2997-2222 ต่อ 5712
FB : www.facebook.com/rsu.itsc
e-mail : helpdesk@rsu.ac.th
 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม Website: https://www.rsu.ac.th/itsc/ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA