ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์


ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์
Office of Social Development and Privilege.

 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์

     เป็นหน่วยงานบริการ ดูแลรับผิดชอบโรงละครศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และ อาคาร Student Center ตึก 6 ชั้น Food Court และชั้น 1 Plaza ตลอดจนภูมิทัศน์รอบอาคารดังกล่าว รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยรังสิต  ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และกล้าแสดงออก ถึงบทบาทที่เชื่อมโยงกับสังคมในบริบททางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ให้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือบทบาทหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมส่งเสริมให้เกิดตัวแบบในทางอุดมคติ     สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ประสานงานกับ องค์กรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก

 

พันธกิจ
1. จัดสร้างและส่งเสริมการแสดงทุกแขนง ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
2. เป็นตัวหลักในการถ่ายทอดการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม ระดับโลก
3. อนุรักษ์และพัฒนาการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรม ให้มีความก้าวหน้าสู่สากล
4. เป็นศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยรังสิต (ตึก Student Center) ที่สะดวก สะอาด ราคาย่อมเยา 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงทางด้านดนตรี และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ระดับบุคคลทั่วไป ถึงระดับสากลโลก
2. เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงถึงรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรม การแสดงของนักศึกษาและองค์กรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยรังสิต
4. ทำให้มหาวิทยาลัยรังสิต ศาลาดนตรีสุริยเทพ และ ตึก Student Center เป็นที่รู้จักของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง

 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์
โทรศัพท์ 02-791-6299
โทรสาร   02-791-6298ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA