ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ


ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ
Climate Change and Disaster Center

 

พันธกิจของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ (Climate Change and Disaster Center)

 

                ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมีภารกิจด้านการศึกษา และวิจัยในเรื่องการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อภูมิภาคต่างๆ และประเทศไทย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรโดยเน้นไปที่ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นฆาตกรหมายเลข 1 ของโลก และของประเทศไทยด้วย (น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม พายุ คลื่นสึนามิ เป็นต้น)  ตัวเลขความสูญเสียจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เพิ่มจาก 6,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2533 เป็น 12,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2538  และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 40,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2543 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 400,000 ล้านบาท ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำ โดยกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ยังไม่สามารถชี้วัดได้อย่างชัดเจน ในทางตรงกันข้าม พื้นที่บางแห่งกลับได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น ในอนาคต ความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพอากาศแปรปรวน จะทำให้การบริหารจัดการน้ำมีความท้าทาย และมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น และหากหน่วยงานไม่มีองค์ความรู้เพียงพอ ประกอบกับไม่แสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม ก็จะนำประเทศไปสู่ความถดถอยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ตัวอย่างเช่น กรณีมหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งมีการระบุความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1.4 ล้านล้านบาท และส่งผลให้ความเจริญเติบโตลดลงประมาณ 1.1% GDP ของประเทศในปี 2554

 

            ในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เขียนนำ (Lead author) ในรายงานการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคณะทำงานกลุ่มที่ 1 (IPCC WG1) และกลุ่มที่ 2  (IPCC WG2) ศูนย์ฯจึงมุ่งหวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนทั่วประเทศ ที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติดังกล่าว โดยครอบคลุมภารกิจหลัก กล่าวคือ : การศึกษา และวิจัยด้านการป้องกัน และลดผลกระทบจากภัย การประเมินความเสี่ยงและความเสียหาย และแนวทางแก้ไข การบริหารจัดการภัยธรรมชาติแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (การเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมพร้อมรับภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการจัดการหลังการเกิดภัย) ศูนย์ฯได้สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายใน และต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านภัยธรรมชาติ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ

52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร. 0-2997-2200 ต่อ 3372

โทรสาร. 02-997-2200 ต่อ 3604

website: www.rsu.ac.th/ccdcหรือ www.thaidisaster.com

e-mail: ccdc@rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA