ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักอธิการบดี


สำนักอธิการบดี
Office of President Office

 

สำนักงานอธิการบดี

1. ประวัติความเป็นมาและสถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ.2528 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานด้านเลขานุการอธิการบดี งานสารบรรณมหาวิทยาลัย งานประชุม/ ประสานงานและติดตามงาน ได้เติบโตตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อยมา ภายใต้การกำกับดูแลงานโดย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี (Office of the President) ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ผู้ริเริ่มโครงการวิทยาลัยรังสิต ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นต้นมา และได้พัฒนาเจริญเติบโตตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยและมีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ดังนี้

พ.ศ.2528 – พ.ศ.2537 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ (รักษาการอธิการบดี)
พ.ศ.2537 นายนิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์ (รักษาการอธิการบดี)
พ.ศ.2538 – พ.ศ.2544 ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
และมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
พ.ศ.2528 – พ.ศ.2534 นายพินิจ วุฒิพันธุ์
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2538 น.ส.พงษ์ธิดา เกษมสิน (รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538 นายสุชาติ ธีราธรรม
พ.ศ.2538 – พ.ศ.2545 นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
พ.ศ.2545 – พ.ศ.2548 ดร.พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์
พ.ศ.2549 – พ.ศ.2559 นายวุฒิพล อินทรเทวี
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน นางวรภาณุ์ อุดล

 2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ปรัชญา
“ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างคุณค่าและภาพพจน์ให้แก่มหาวิทยาลัย”

ปณิธาน
“เป็นศูนย์เชื่อมโยงการประสานสัมพันธภาพระหว่างสำนักงานอธิการบดีกับวิทยาลัย คณะ และสำนักงานที่อยู่ในเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ”

วิสัยทัศน์
“เป็นสำนักงานที่มุ่งให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ด้วยบุคลากรที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและมีจิตสำนึกสาธารณะในการให้บริการ”

พันธกิจ

- ทำหน้าที่เลขานุการของอธิการบดีในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยการพิจารณากลั่นกรองเอกสาร เรื่องราวต่างๆ นำเสนอตามลำดับชั้น พร้อมข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ รวมทั้งการติดตามและบันทึกความก้าวหน้าของงาน

- ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- รับรอง อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงาน และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริการด้านเอกสารและข้อมูลให้แก่ผู้บริหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประสานงานแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อให้บริการประสานงานและอำนวยความสะดวกกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. มีระบบการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ สำหรับเครือข่ายทั้งในและนอกองค์กร

2. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. มีสภาวะแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาติดต่อ

 

3. โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)

1.3 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่อง งานเลขานุการและธุรการให้แก่อธิการบดี งานประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต โดย มีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

1. งานเลขานุการอธิการบดี

1. ดูแลนัดหมายงานต่างๆ ของอธิการบดี

2. พิจารณากลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนออธิการบดี

3. นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่อธิการบดี

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานธุรการสำนักงาน

1. เป็นหน่วยงานกลางในการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร หรือหนังสือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

2. เก็บรวบรวมสำเนาเอกสารที่สำคัญและบันทึกข้อมูลลงระบบทะเบียนส่งออก เพื่อใช้สืบค้นและอ้างอิง

3. กำหนดรูปแบบงานเอกสารและหนังสือตลอดจนแบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบงาน สารบรรณของมหาวิทยาลัย

4. ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีจดหมายออกภายนอก ให้เลขหนังสือออกแก่หน่วยงานต่างๆ

5. ควบคุมดูแลการให้บริการงานประชุม

- จัดระบบการจองห้องประชุมที่อยู่ใต้การดูแลของสำนักงานอธิการบดี

- จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมที่สำนักงานอธิการบดีรับผิดชอบ

- จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การประชุม

- จัดทำเอกสารหลักฐานการชำรุด/เสียหาย ของอุปกรณ์การประชุม

6. ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. งานประชุม/ประสานงานและติดตาม

1. จัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม จัดทำรายงาน ของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2. แจ้งนโยบายและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป

3. ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อให้การรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมหรือมาประชุมที่มหาวิทยาลัย

4. ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหรือตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลความคืบหน้าต่ออธิการบดี

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

For more information, Website: http://www.rsu.ac.th/otpปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA