ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา


สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา
Office of Intellectual Property

 

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา start up และการลงทุน
      สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา start up และการลงทุน จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงาน ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็นระบบ และนำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้า ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป
      สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา start up และการลงทุน มีบทบาทหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม สามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และผลงานวิจัยมาแปลงเป็นทรัพยากร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ และเพื่อการต่อยอดการผลิต เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ที่เกิดจากงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

 

ปรัชญา
      ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม ที่มีโอกาสทางธุรกิจของบุคลากรและนักศึกษา จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน ให้สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

 

ปณิธาน
      สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา start up และการลงทุน มีปณิธานที่จะเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เผยแพร่ออกไปสู่สังคม

 

วิสัยทัศน์
      สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา start up และการลงทุน เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส่งเสริมนวัตกรรม สร้างสรรค์การเป็นผู้ประกอบการให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่กิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัย
      2. เพื่อกระตุ้นและเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย
      3. เพื่อดูแลจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการคุ้มครอง และรักษาสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
      4. สนับสนุนและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม ให้สามารถต่อยอดออกสู่สังคมในเชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการได้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานบริการและจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา
งานส่งเสริมและบริการด้านงานวิจัยและการจัดการส่วนแบ่งและผลประโยชน์
งานด้านส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ
การสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา

 

สำนักงานฯ มีที่ทำการที่ ตึก 11 อาคารรัตนคุณากร ชั้น 7 ห้อง 700 โทรศัพท์ : 02-7916000 ต่อ 4150,4152

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA