ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต


สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต
RSU Police Office

 

สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต

 

ปรัชญา  (Philosophy )  

  ดูแลความปลอดภัยทุกชีวิต รวมถึงทรัพย์สินในมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมให้ความช่วยเหลือ บริการ และแสวงหาความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหน่วยงานอยู่เสมอ

 


ปณิธาน  (Pledge)  

  มุ่งดูแลความปลอดภัยนักศึกษา บุคลากร ผู้เข้ามาในพื้นที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและให้บริการอย่างจริงใจ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยมีการพัฒนาหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศไทย


วิสัยทัศน์  (Vision)  

        มุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและบริการอย่างประทับใจ แสวงหาความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆในประเทศ


พันธกิจ  (Mission)  

        1. ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
        2. ให้ความช่วยเหลือ และบริการกับผู้มาติดต่อขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และประทับใจ
        3. เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สนับสนุนกิจการภาครัฐและชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม
        4. แสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ


วัตถุประสงค์  (Objective)  

        1.เพื่อดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
        2.เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบริการกับผู้มาติดต่อขอความช่วยเหลือ
        3.เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สนับสนุนกิจการภาครัฐ และชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม
        4.เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทำงานเชิงรุก พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น
        5. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาอาชญากรรม และแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ชุมชนเมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
        6. เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการแสวงหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
        7. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ และแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับพื้นที่

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA