ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ


สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
Office of Health Welfare

 website : health.rsu.ac.th

        สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ (Office of Health Welfare) ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน่วยงานในสังกัด 2 หน่วย คือ หน่วยบริการสุขภาพ (Health Center) และหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (Counselling Center) รายละเอียดดังนี้

 

     1. หน่วยบริการสุขภาพ (Health Center) มีหน้าที่ดูแลจัดบริการสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากร  เปิดบริการทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 –20.00 น. ให้บริการปฐมพยาบาล และบำบัดรักษาพยาบาลเบื้องต้น  คลินิกรักษาโรคทั่วไป โดยมีแพทย์เวรประจำทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย และให้บริการสวัสดิการการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและการเคลมประกันอุบัติเหตุ  มีบริการจัดรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล  ตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินดูแลและปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาบุคลากรที่เจ็บป่วยในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้รับบริการสามารถประสานงานขอรถพยาบาล ผ่านตำรวจมหาวิทยาลัยในทุกอาคาร และสำนักงานหอพัก  เพื่อนำส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียง รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ ได้จัดโครงการหลักประกันสุขภาพ โดยขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ในนามคลินิกเวชกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU MEDICAL CLINIC) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  โดยประสานงานกับโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นหน่วยรับส่งต่อ นักศึกษาที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลปทุมธานี ส่วนบุคลากร หรือ นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ จะนำส่งโรงพยาบาลเครือข่ายใกล้เคียง ตามสิทธิที่ได้รับ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิครอบครัวข้าราชการ ประกันชีวิตฯ  นอกจากนี้หน่วยงานได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสุขภาพ โดยประสานการดำเนินงานด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับคณะ/หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง


     2. หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (Counseling  Center) มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำบัดช่วยเหลือปัญหาทางสุขภาพจิต จิตสังคม บุคลิกภาพ  พฤติกรรมและการปรับตัว  และมีบริการคลินิกอดบุหรี่ รักษาและให้คำปรึกษาอาการติดบุหรี่แก่นักศึกษา บุคลากร ชุมชนผู้รับบริการที่ต้องการบำบัด เพื่อการลดละเลิกบุหรี่ เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 เข้าฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึงปัจจุบัน   นอกจากนี้ได้ประสานงานการดูแลนักศึกษาผู้พิการในสถาบันกับ สำนักงานทะเบียน สำนักงานมาตรฐานวิชาการ และสกอ. การดำเนินงานของหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกันดูแลนักศึกษาและบุคลากรในคณะและหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต รวม 78 คน ซึ่งมีวาระการปฏิบัติงาน  2 ปี (เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)  

 

ปรัชญา (Philosophy)  

     สุขภาวะดี ชีวีมีสุข

 

ปณิธาน (Pledge)

     สำนักงานสวัสดิการสุขภาพมีความมุ่งมั่นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรให้มีสุขภาพดี ควบคู่ไปกับการมีวิถีปฏิบัติที่เสริมสร้างสุขภาวะ คิดและตัดสินใจกระทำสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานของตนให้มีคุณภาพ มีคุณค่า มีความสุข เพื่อก้าวออกสู่สังคมและสากลได้อย่างสง่างาม


วิสัยทัศน์ (Vision)  
     มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ครบทุกมิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมได้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมธรรมาธิปไตยได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ (Mission)

  1. การพัฒนาระบบกลไกการดำเนินงาน การบริหาร และการจัดการบริการด้านสุขภาพ ให้มีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตย
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและความโดดเด่นตามสมรรถนะและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
  3. พัฒนานักศึกษาและบุคลกรให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ค่านิยมองค์กร (Rangsit University :Medical Center = RSUMC)
R = Research and Development Health service  พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านสุขภาพ
S = Service mind บุคลากรมีจิตสำนึกในงานบริการ มีคุณธรรมจริยธรรมและให้ความเสมอภาค
U = Universal standard  บริการด้านสุขภาพมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
M =  Model  เป็นหน่วยปฐมภูมิของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เป็นต้นแบบของการให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
C  =  Center / Medical Center เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์
     1.พัฒนาให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิประจำ ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
     2. พัฒนาให้เป็นองค์กรต้นแบบในการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม   บูรณาการความรู้ ศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และการรักษาตามแผนปัจจุบัน กับภูมิปัญญาไทย และแพทย์แผนตะวันออก และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
     3. สร้างเสริมวัฒนธรรมขององค์กรในการทำงานเป็นทีม เป็นกัลยาณมิตร  มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างในการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
     4. พัฒนาเครือข่าย เพื่อความร่วมมือในการส่งต่อเพื่อรับการรักษาพยาบาลและดูแลฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ โดยร่วมกับ คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และร่วมกับเครือข่ายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและองค์กรให้เอื้อต่อการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่เข้มแข็ง
     5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ วิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่ทันสมัย และมีทักษะความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ เพื่อนำมาสู่การพัฒนางานบริการด้านสุขภาพกายและใจ การศึกษาวิจัยทางคลินิก และมีจิตสำนึกในงานบริการ (Service Mind) มีคุณธรรม จริยธรรม  
     6. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
     1. เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในองค์กร ให้มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม มีวิถีชีวิตที่สมดุลพอเพียง ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
     2. เพื่อพัฒนางานและระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสานงานกับทีมงาน และเครือข่าย เพื่อให้ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ที่หลากหลาย ผสมผสานภูมิปัญญาไทย  แพทย์แผนตะวันออก และ แผนปัจจุบัน โดยการให้ข้อมูลและสนับสนุนในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และดำเนินงานสร้างหลักประกันด้านสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้การดูแลครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการประกันอุบัติเหตุ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรอย่างทั่วถึง
     3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบงาน ขยัน มุ่งมั่น เข้าใจใส่ใจในความเป็นมนุษย์ และเป็นกัลยาณมิตร เมื่อมาใช้บริการที่หน่วยงานได้รับคำแนะนำปรึกษา เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจ สาเหตุการเกิดโรคและการเจ็บป่วย การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมและการปรับตัวให้มีประสิทธิภาพ

 

ภาระงานหลัก และความรับผิดชอบ

     สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ หน่วยบริการสุขภาพ (คลินิกเวชกรรม) และหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายฯ  แผนพัฒนาหน่วยงาน  แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ทำงานประสานกัน ตามภาระงานหลักในด้านการจัดบริการสวัสดิการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม แก่นักศึกษาและบุคลากร มีภาระงานหลักและความรับผิดชอบ ดังนี้      1. งานปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคทั่วไป การส่งต่อเพื่อการรักษาที่เหมาะสม
     2. งานส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตตปัญญา
     3. งานป้องกันโรค การเจ็บป่วย การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค และการดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานประกันอุบัติเหตุ
     4. งานให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา ตรวจคัดกรองประเมินสภาพจิต บุคลิกภาพและการปรับตัว
     5. งานออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานกีฬาต่างๆ งานพิธีการต่างๆ พิธีประสาทปริญญา รับน้องประชุมเชียร์ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู  รังสิตนิทรรศ เป็นต้น
     6. การบริการวิชาการและการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการเป็นวิทยากรอบรมแกนนำ และให้บริการสื่อโสต สถานที่ แหล่งฝึกงาน และแหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัยและอื่น ๆ 
     7. ภาระกิจพิเศษอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
     สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ 

     อาคาร 12/1 ชั้น 2 ห้อง 216
     โทร. 02997-2220-30 ต่อ 4496-99 โทรสาร ต่อ 4509

 

website : health.rsu.ac.th

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA