ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศูนย์บริการวิชาการ


ศูนย์บริการวิชาการ
Academic Service Center

ศูนย์บริการทางวิชาการ

1. สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีโอกาสนำความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ไปบริการแก่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานธุรกิจเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ปรัชญา
แหล่งรวมทรัพย์สินทางปัญญาของ มรส.เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ปณิธาน
ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเสริมสร้างความก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่อไป

 

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ

 

พันธกิจ

ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดพันธกิจ ด้านการประกันคุณภาพ ดังต่อไปนี้

1) สร้างและใช้ระบบประกันคุณภาพการบริการทางวิชาการที่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะการปรับปรุงการให้บริการ ที่สนองต่อความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์บริการทางวิชาการ มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการบริการวิชาการ

3) สร้างและสนับสนุนงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สร้างนวัตกรรมด้านบริการวิชาการเพื่อชี้นำสังคม โดยมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สร้างและสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้วิชาการสู่ชุมชนระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีโอกาสนำความรู้ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ไปบริการแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานธุรกิจเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ นิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

3. สถานที่ตั้งสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง 237 อาคารวิษณุรัตน์ เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000รายละเอียดเพิ่มเติม Website: asc.rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA