ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันรังสิตวิชชาลัย


สถาบันรังสิตวิชชาลัย
Rangsit Vijjalaya Institute

 

ปรัชญา

สร้างคน สร้างธุรกิจ สร้างประสบการณ์ชีวิตแบบยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันถ่ายทอดทักษะความรู้แบบองค์รวมสู่สังคม

 

พันธกิจ

        1.วางแผนจัดทำและพัฒนาหลักสูตร โครงการ การจัดอบรมหรือสัมมนาที่ตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์กร และประเด็นที่แก้ปัญหาเกิดประโยชน์กับสังคมในปัจจุบันและอนาคต

2.ประสานกับวิทยาลัย คณะ สถาบันภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกในการจัดหลักสูตร  โครงการ และการสัมมนา

2.จัดทำสื่อเทคโนโลยีและสิ่งพิมพ์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับสังคม

3.ประชาสัมพันธ์และบริการในการดำเนินการร่วมกันระหว่างวิทยาลัย คณะ กับสถาบัน เพื่อความสำเร็จของหลักสูตร โครงการ

 

วัตถุประสงค์

        1.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากศาสตร์แขนงต่างๆในวิทยาลัย คณะ สถาบัน ออกสู่สังคม แบบบูรณาการ

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นมืออาชีพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยากรมืออาชีพ  ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคล องค์กรและสังคม

3.เพื่อเป็นสถาบันที่สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบองค์รวมที่สมบรูณ์แบบ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์

 

 

สถานที่ติดต่อ

สถาบันรังสิตวิชชาลัย  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. 0-2791-5681-84

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA