ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบัน RSU NEO


สถาบัน RSU NEO
RSU NEO

 

แนวคิดการจัดตั้ง สถาบัน RSU NEO
RSU NEO (New Enterprise and Business Outlook) Academy


1. ข้อมูลทั่วไป
RSU NEO Academy เป็นสถาบันแนวใหม่ภายใต้มหาวิทยาลัยรังสิตที่จะดำเนินการแบบสร้างสรรค์ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นต้องเป็นการเรียนแบบปริญญาบัตร และมีเนื้อหาที่ทันสมัยสามารถสร้างรูปแบบใหม่ในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์กิจการใหม่ ๆ หรือการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐภาคเอกชน

2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความความรู้รอบด้านและมีทักษะขั้นสูง รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่างๆในโลกทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่ยังจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคใหม่ ทักษะ และความสามารถเชิงพฤติกรรม การบริหารและการจัดการที่ทันสมัยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ที่ต้องขับเคลื่อนและจำเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำยุคใหม่
RSU NEO (New Enterprise and Business Outlook) Academy เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำยุคใหม่เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาประเทศในยุคที่มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้นำยุคใหม่จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารและองค์การภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาขีดความสามารถของตน ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศยุคใหม่ อันจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ และสามารถปรับตัวและแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารยุคใหม่ขององค์กรภาครัฐภาคเอกชน โดยนำวิทยากรที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงอย่างเหมาะสม
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการศึกษาเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของธุรกิจในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารองค์กร
3.3 เพื่อพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการศึกษาให้มีทักษะในการแก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม
3.4 เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้นำในการสร้างหลักสูตรการเรียนระยะสั้น สำหรับผู้สนใจ การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และผู้นำในโลกแห่งความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี ดิจิทัล

4. โครงสร้างและระบบบริหารสถาบัน
4.1 บุคลากรประกอบด้วย
ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานสถาบัน
ดร.ดนุวัศ สาคริก ที่ปรึกษาสถาบัน และหลักสูตร
ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้อำนวยการสถาบัน
(และคณะกรรมการสถาบัน ตามเอกสารคำสั่งแต่งตั้งแนบท้าย)
ทั้งนี้ การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และให้สามารถจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือรายวันตามจำนวนหรือภารกิจของหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดให้มีการ Outsource บุคลากรหรือหน่วยงานภายนอกมาเปิดหลักสูตรระยะสั้นได้ด้วย โดยให้กำหนดค่าตอบตามที่มีการตกลงกัน

4.2 สถานที่ตั้ง
อาคาร 19 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

5. ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
5.1 หน่วยงานวิชาการและสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
5.2 หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5.3 ภาครัฐ กระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการส่งเสริมความเป็นผู้บริหารยุคใหม่
5.4 สื่อภายใน WISDOMFLIX และสื่อภายนอก เช่น สถานีโทรทัศน์ นิตยสารออนไลน์ เป็นต้น

6. กิจกรรมการดำเนินงานของ RSU NEO Academy
6.1 การจัดหลักสูตรการศึกษาอบรมระยะสั้น (2-3 เดือน) ผลิตสื่อการสอนโดย WISDOMFLIX
6.2 การจัดเวทีให้ความรู้ระยะสั้น (1-2 วัน)
6.3 การให้คำปรึกษา
6.4 ผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ทาง www.wisdomflix.com
6.5 การจัดประกวดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้นำยุคใหม่

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนาผู้นำยุคใหม่ในภาครัฐภาคเอกชนและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นการหลอมรอมการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตสื่อดิจิทัล คอร์สออนไลน์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 6623ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA