ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต


ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
International Cheerleading Training Center

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

     ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต เดิมชื่อว่าศูนย์ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ภายใต้การกำกับดูแลการบริหารจัดการของศูนย์กีฬาและสุขภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อมาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินการฝึกสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งให้มีมาตรฐาน มีการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นสากล จึงได้โปรดพิจารณาลงนาม เรื่องการจัดตั้งศูนย์ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต และแต่งตั้งบุคลากร ขึ้นโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อนุมัติลงวันที่ 17 มกราคม 2555 และทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการดำเนินงานของศูนย์ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ จึงให้เปลี่ยนชื่อศูนย์ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ เป็น ศูนย์พัฒนาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 และได้ปรับปรุงชื่อเป็นศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย นำทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต และประเทศชาติ เป็นการเตรียมศักยภาพของเยาวชนไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นผู้นำในการผลักดันเชียร์ลีดดิ้งเข้าเป็นกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตตลอดจนจัดกิจกรรมบริการให้แก่ ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรม ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต มีภาระหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง เป็นศูนย์ฝึกสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งให้กับหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่บริหารการจัดการแข่งขันในประเทศไทยและต่างประเทศ และจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ตลอดจนจัดกิจกรรมให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยรังสิต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง พร้อมทั้งประสานงานองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อผลักดันเชียร์ลีดดิ้งเข้าเป็นกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก


ปรัชญา

     เป็นศูนย์กลางกีฬาเชียร์ลีดดิ้งภูมิภาคเอเชีย พัฒนามาตรฐานเยาวชนเชียร์ลีดดิ้งไทย สู่ประชาคมอาเซียน”


ปณิธาน

     มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางที่จะพัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้งในภูมิภาคเอเชีย และผลักดันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งให้เป็นกีฬามาตรฐานเข้าสู่การแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก


วิสัยทัศน์

     เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางด้านกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย
 2. เพื่อนำทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 3. เพื่อต้องการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรังสิตและประเทศชาติ
 4. เพื่อเป็นการเตรียมศักยภาพของของเยาวชนไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน เพื่อเป็นผู้นำในการผลักดันเชียร์ลีดดิ้งเข้าเป็นกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก


ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

     ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง เป็นหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง เป็นศูนย์ฝึกสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่บริหารการจัดการแข่งขันในประเทศไทยและต่างประเทศ และจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ตลอดจนจัดกิจกรรมให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยรังสิต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง พร้อมทั้งประสานงานองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อผลักดันเชียร์ลีดดิ้งเข้าเป็นกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งมีภาระงานหลัก 5 ฝ่าย ประกอบด้วย

 1. ฝ่ายพัฒนาและผลักดันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
 2. ฝ่ายวิชาการ
 3. ฝ่ายพัฒนาทีมเพื่อการเข้าร่วมการแข่งขัน
 4. ฝ่ายบริหาร
 5. ฝ่ายธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย มีดังนี้

 1. ฝ่ายพัฒนาและผลักดันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง รับผิดชอบงานดังนี้
  1. งานพัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้งเข้าสู่กีฬาโอลิมปิก มีขอบเขตความรับผิดชอบคือ
   ประสานงานองค์กรในประเทศและต่างประเทศในการประสานความร่วมมือจัดเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในกลุ่มประเทศเอเชีย ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล ในการดำเนินงาน
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
   • งานพัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้งเข้าสู่กีฬาโอลิมปิก
  2. งานพัฒนาศูนย์ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชีย มีขอบเขตความรับผิดชอบคือ จัดทำแผนโครงการและงบประมาณ วางแผนปฏิบัติ ประสานงานองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ในการประสานความร่วมมือ ดำเนินการ ในการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้งกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย และติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผล ในการดำเนินงาน
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
   • ประสานความร่วมมือกลุ่มมหาวิทยาลัยในอาเชี่ยน

 2. ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานดังนี้
  1. งานพัฒนาหลักสูตร มีขอบเขตความรับผิดชอบคือ จัดทำแผนโครงการและ งบประมาณ วางแผนปฏิบัติ และพัฒนางานฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาสื่อการเรียนการฝึกสอน ประสานงานองค์กรในประเทศ และต่างประเทศในด้านองค์ความรู้ทางด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้งและติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและสถิติในการใช้งานหลักสูตร
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
   • พัฒนาหลักสูตรการอบรมนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
   • พัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้ง
   • พัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินเชียร์ลีดดิ้ง
  2. งานจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงแชมป์นานาชาติ มีขอบเขตความรับผิดชอบ คือ จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ การจัดการแข่งขันวางแผนปฏิบัติ และพัฒนา การจัดการแข่งขัน ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและสถิติต่างๆ ในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
   • โครงการจัดแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand National Cheerleading Championships ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีธินัดดามาตุ
   • พัฒนา กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
  3. งานให้บริการฝึกอบรม มีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้ จัดทำแผนโครงการและ งบประมาณ ฝึกอบรมวางแผนปฏิบัติ และพัฒนางานฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาสื่อการเรียนการฝึกสอน ประสานงานองค์กรในประเทศและต่างประเทศในด้านองค์ความรู้ทางด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง จัดดำเนินการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ และติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและสถิติในการดำเนินงาน
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
   • อบรมนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
   • อบรมผู้ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้ง
   • อบรมผู้ตัดสินเชียร์ลีดดิ้ง

 3. ฝ่ายพัฒนาทีมเพื่อการเข้าร่วมแข่งขัน รับผิดชอบงานดังนี้
  1. งานฝึกสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ จัดทำแผนการ ฝึกซ้อม ประจำปีของ ทีมเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาข้อมูลทีมทั้งในประเทศและต่างประเทศ วางแผนปฏิบัติ และพัฒนาการฝึกซ้อม กำกับดูแลระเบียบวินัย ในการฝึกซ้อมพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง และติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและสถิติในการดำเนินงาน
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   • ฝึกซ้อมทีมเชียร์ลีดดิ้งมหาวิทยาลัยรังสิต
   • พัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
  2. งานส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ งานส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันวางแผนปฏิบัติและพัฒนาการส่งทีมข้าร่วมการแข่งขัน ควบคุมดูแล ให้บริการ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการส่งทีมข้าร่วมการแข่งขัน ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและสถิติต่างๆ ในการดำเนินงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย
   • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งในระดับนานาชาติ

 4. ฝ่ายบริหาร รับผิดชอบงานดังนี้
  1. งานทุนกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ วางแผน และพัฒนานักกีฬากีฬาเชียร์ลีดเดอร์ สรรหา รับสมัคร และคัดเลือกนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเชียร์ลีดเดอร์ รวบรวมข้อมูลนักศึกษาทุนเชียร์ลีดเดอร์ กำกับดูแลความประพฤติ ระเบียบวินัย และให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุนเชียร์ลีดเดอร์พัฒนาและดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและสถิติในการดำเนินงาน จัดดำเนินการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   • รับสมัครและคัดเลือกทุนเชียร์ลีดเดอร์
   • สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทุนเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต
   • กำกับดูแลนักศึกษาทุนเชียร์ลีดเดอร์
  2. งานให้บริการฝึกสอน และให้บริการผู้ตัดสิน มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ ให้บริการฝึกสอน และให้บริการผู้ตัดสิน วางแผนปฏิบัติ ด้านงานให้บริการฝึกสอน และให้บริการผู้ตัดสิน ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและสถิติในการดำเนินงาน
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   • ให้บริการฝึกสอน และให้บริการผู้ตัดสิน
  3. งานบริการสถานที่ฝึกซ้อม มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ งานบริการสถานที่ฝึกซ้อม วางแผนปฏิบัติ และพัฒนางานบริการจัดระบบควบคุมดูแลสถานที่ฝึกซ้อม อุปกรณ์ ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและสถิติในการดำเนินงาน
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   • งานบริการด้านสถานที่ฝึกซ้อม
   • งานดูแล เบิกจ่าย ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
   • งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ
  4. งานให้บริการทีมแสดง มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ ประสานงานองค์กรที่ ขอความอนุเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ ในการให้บริการ ประสานงานชมรมเชียร์ลีดเดอร์ในการจัดตารางเวลาการรับงานแสดง วางแผนปฏิบัติ และพัฒนางานบริการ กำกับดูแลความประพฤติ ระเบียบวินัย ในการรับงานแสดง ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและสถิติในการดำเนินงาน
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   • ให้บริการทีมเชียร์ลีดดิ้งร่วมแสดงในงานต่าง ๆ ที่ได้รับการร้องขอ

 5. ฝ่ายธุรการ รับผิดชอบงานดังนี้
  1. งานเลขานุการและธุรการ มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ ส่งเสริมและพัฒนา วิชาการ งบประมาณ ฐานข้อมูลศูนย์ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ ประชาสัมพันธ์ งานสารบัญ งานพิมพ์เอกสาร วัสดุสำนักงาน ติดต่อประสานงาน สวัสดิการและต้อนรับ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   • จัดทำแผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนประชาสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
   • จัดทำระบบฐานข้อมูล สารบัญ ประกันคุณภาพและรายงานประจำปีของ หน่วยงาน
   • จัดเก็บเอกสารและดูแลพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้อยู่ใน สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
   • บันทึกรายงานการประชุม พิมพ์และโต้ตอบเอกสารภายในและภายนอก
   • พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร ก่อน- หลัง นำเสนอ
   • สรุป ตรวจสอบ ดำเนินการเบิก-จ่าย และขออนุมัติงบประมาณ
   • จัดแฟ้มบุคลากร และสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
   • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
   • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ ตรวจสอบแผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ ของศูนย์ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ ตรวจสอบ ระบบฐานข้อมูล สารบัญ ประกันคุณภาพและรายงานประจำปีของหน่วยงาน ตรวจสอบ ดำเนินการเบิก-จ่าย และขออนุมัติงบประมาณ ติดตามประเมินผลสรุปผล การปฏิบัติโครงการ และการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง

 


สถานที่ตั้ง

 

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
RSU International Cheerleading Training Center
ที่ตั้ง บ้านประหยัดพลังงานหลังที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่ 7 หมู่บ้านเมืองเอก
ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 4791
โทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 4791
E-mail ictc@rsu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook www.facebook.com/ICTCCheerleading

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA