ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานทะเบียน


สำนักงานทะเบียน
Office of Registrar

สำนักงานทะเบียนให้บริการแก่นักศึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน เพิ่มถอนวิชา ประมวลผลการเรียน ออกใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองการศึกษา ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันสำนักงานทะเบียนเปิดทำการ ณ ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2997-2222 ต่อ 5537-5553 โทรสาร 0-2791-5538.

สำนักงานทะเบียน แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ส่วนงานคือ
1. งานตารางเรียนและตารางสอน มีขอบข่ายงานดังนี้คือ
1.1 ประสานงานการจัดตารางเรียนตารางสอน
1.2 ดูแลการปิด-เปิดวิชา และในแต่ละภาคการศึกษา
1.3 ดูแลการใช้ห้องเรียน
1.4 ดูแลการลงทะเบียนเรียนและการเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนของนักศึกษา
1.5 จัดทำตารางสอบและจัดห้องสอบ
1.6 จัดทำร่างปฏิทินการศึกษา
1.7 จัดตารางอาจารย์คุมสอบกลางภาคและปลายภาค

2. งานตรวจสอบวุฒิและการเทียบโอน
2.1 งานเก็บประวัตินักศึกษา
2.2 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2.3 ดูแลการย้ายคณะ/สาขาวิชาและการเทียบโอนวิชาเรียน

3. งานประมวลผลและข้อมูลสารสนเทศ
3.1 พิมพ์ใบรายงานผลการเรียนส่งผู้ปกครอง
3.2 บริการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยเครื่องตรวจ
3.3 การแก้ไขเกรดตามบันทึกการแก้ไขเกรด
3.4 ดูแลการส่งเกรดของอาจารย์แต่ละภาคการศึกษา
3.5 ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ของสำนักงานฯ
3.6 บันทึกข้อมูลสถานภาพลาพักการศึกษาของนักศึกษา
3.7 ดูแลการพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษาประจำห้องสอบ
3.8 ดูแลความถูกต้องของระบบข้อมูลภายในสำนักงานและให้บริการข้อมูล
3.9 จัดเก็บบัตรลงทะเบียน ใบเพิ่มวิชา ถอนวิชา ของนักศึกษา

4. งานระเบียน
4.1 บริการออกใบรับรองการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา
4.2 รับแจ้งจบการศึกษา
4.3 ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
4.4 ดูแลการขึ้นทะเบียนของบัณฑิต
4.5 จัดเตรียมใบปริญญา
4.6 ประสานงานพิธีประสาทปริญญา

5. งานบริการทั่วไป (สำนักงานเลขานุการ)
5.1 รับคำร้องทั่วไปของนักศึกษา
5.2 ดูแลหนังสือและเอกสารรับเข้า-ส่งออก
5.3 สรุปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน
5.4 เบิก-จ่ายวัสดุสำนักงาน
5.5 จัดตารางคุมสอบเข้าของนักศึกษาใหม่
5.6 ประสานงานการทำบัตรนักศึกษาใหม่
5.7 สนับสนุนงานฝ่ายอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: http://registrar.rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA