ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานตรวจสอบภายใน


สำนักงานตรวจสอบภายใน

ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

สำนักงานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ดำเนินงานและประสานงาน การกำหนดนโยบาย เพื่อดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  4  ด้าน  ได้แก่  การตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบการบริหารจัดการ  โดยมีแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรมหาวิทยาลัยรังสิต  จัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิต  การให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบการบริหารจัดการ  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน  


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน

ปรัชญา (Philosophy)

พัฒนางานตรวจสอบ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีความสุข  โปร่งใส  มีอิสระในทางความคิด  และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งพัฒนางานตรวจสอบ  สนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตัว  โปร่งใส  เพื่อความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานตรวจสอบภายใน   เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ให้มีการสร้างระบบการบริหารงานที่โปร่งใส  ส่งเสริมสนับสนุนให้วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ฝ่าย/หน่วยงานสนับสนุนได้รับการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบการบริหารจัดการ  ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี


พันธกิจ (Missions)

1. ตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและให้คำแนะนำ ปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบการบริหารจัดการแก่วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ฝ่าย/หน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ฝ่าย/หน่วยงานสนับสนุนมีการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบการบริหารจัดการ

3. มุ่งฝึกอบรมให้บุคลากรของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ฝ่าย/หน่วยงานสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบการบริหารจัดการ

4. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต  ว่าด้วยการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบการบริหารจัดการ  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. ตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและให้คำแนะนำ ปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ การควบคุมภายในแก่วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ฝ่ายและหน่วยงานสนับสนุน  เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยรังสิต 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ฝ่ายและหน่วยงานสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบการบริหารจัดการ  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน

3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องของวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/ฝ่าย/หน่วยงานสนับสนุนในการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน  การประเมินและการบริหารความเสี่ยง  การตรวจสอบการบริหารจัดการ  


Website: http://www.rsu.ac.th/audit

 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA