ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Cultural Promotion Institute

 

   สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม จึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2532

   ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา (อาคาร 8) โทรศัพท์หมายเลข 1666, 1682, 1686.

ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

   สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดของฝ่ายพัฒนาสังคมได้กำหนดขอบข่ายของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการส่งเสริมและเผยแพร่ แบ่งได้ตามกลุ่มงานดังนี้

 1. งานศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
  1. ด้านศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม
  2. ด้านประเพณีและวันสำคัญ
 2. งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
  1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย หัตถศิลป์ไทย และกิจกรรมพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม
  2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมไทย และการแต่งกายผ้าไทย
  4. ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ
 3. งานธุรการและงานบริการทางวัฒนธรรม
  1. งานธุรการด้านศิลปวัฒนธรรม
  2. งานบริการทางวัฒนธรรม ด้านพิธีการ, บุคลากร, ครุภัณฑ์

 

วัตถุประสงค์

   เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ทั้งทางด้านวัตถุ จิตใจ ภาษา ศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอน ค้นคว้าวิจัย และรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซาบซึ้งและภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา สังกัดคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งยังพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาอีกด้วย

 

แผนการดำเนินการ

   สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีนโยบายและแผนงานที่จะสร้าง “วัฒนธรรมอุดมศึกษา” ทั้งในด้านวิถีชีวิต ค่านิยมและอุดมการณ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม พร้อมส่งเสริมให้เกิดตัวแบบในทางอุดมคติ สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ประสานงานกับองค์กรนักศึกษา อาทิ สโมสรนักศึกษา ชมรมและคณะ วิทยาลัย สถาบัน ต่างๆ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นักศึกษา เพื่อโน้มนำจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมและจิตใจที่ดีงาม อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมธรรมาธิปไตยในที่สุด สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มุ่งหมายให้เกิดบรรยากาศความสนใจด้านกว้างเกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ และความหลากหลายของประเภทกิจกรรม ตามนโยบาย และปณิธาน โดยจัดตามกลุ่มของกิจกรรมปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA