ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานพัฒนาสังคม


สำนักงานพัฒนาสังคม
Office of Social Development

 

สำนักงานพัฒนาสังคม (Office of social  Development)

     สำนักงานพัฒนาสังคม (Office of social  Development)  จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2555 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห์เพื่อเสนอทางออกแก่สังคม มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และกล้าแสดงออก ถึงบทบาทที่เชื่อมโยงกับสังคมในบริบททางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ให้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือบทบาทหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมส่งเสริมให้เกิดตัวแบบในทางอุดมคติ     สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ประสานงานกับ องค์กรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก โดยการให้ความรู้และวิทยาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่เพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นที่เรียกว่า “สังคมธรรมาธิปไตย”

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.  เพื่อร่วมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย โดยเชื่อมโยงแนวคิดดังกล่าวไปสู่สังคมภายนอก

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ และแสดงออกถึงบทบาทเชื่อมโยงกับสังคมในบริบททางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือบทบาทหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ประสานงานกับ องค์กรภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก

สำนักงานพัฒนาสังคม  ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารประสิทธิ์พัฒนา (อาคาร 8) โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ  2556,1676 

 

เพิ่มเติม: http://socialdevelopment123.blogspot.com/

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA