ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติ


สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติ
Office of International Admission Center
สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติ
Office of International Admission Center 
 
1. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารการตลาดนานาชาติที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. พัฒนา และ สื่อสารภาพลักษณ์ของหลักสูตรนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง สังคม และ เครือข่ายตัวแทน (Educational agents / representatives) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนา และ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เพื่อความเข้าใจในคุณภาพวิชาการและศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติ ของหลักสูตรนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
4. พัฒนา และ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายตัวแทน (Educational agents / representatives) เพื่อความเข้าใจในคุณภาพวิชาการและศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติ ของหลักสูตรนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
5. จัดอบรบ ให้ความรู้ และ ส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาในต่างประเทศผ่านเครือข่ายตัวแทน (Educational agents / representatives)
6. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในคุณภาพวิชาการ ศักยภาพด้านความเป็นนานาชาติ และ โอกาสทางการศึกษาของหลักสูตรนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต อาทิเช่น การจัดค่ายวิชาการพร้อมแนะแนวโอกาสทางการศึกษา และ เส้นทางอาชีพ การจัดทดสอบบุคลิกภาพและความถนัด
7. ประสานงานการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในระดับที่สูงขึ้น
8. เผยแพร่กิจกรรม ผลงาน ความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและสังคม
9. ประสานงานจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
10. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตผ่านช่องทางต่างๆ
11. ให้บริการแนะแนวแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ โดยให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์ ทาง e-mail ทาง Line ทาง Facebook และ Live chat เกี่ยวกับการเลือก สาขาวิชาเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการจะศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการแนะแนวตามโรงเรียนมัธยมศึกษา 
12. ร่วมงาน Education Fair และ มหกรรมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
13. รับสมัครนักศึกษา และประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 
14. จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 
15. จัดทำหนังสือตอบรับนักศึกษาต่างชาติและเอกสารสนับสนุนต่างๆเพื่อดำเนินการขอวีซ่าเข้ามายังประเทศไทย
 
สำนักงานรับนักศึกษานานาชาติ (International Admission Center) สถานที่ ตึก 7 (ตึกหอสมุด) ชั้น 1 ห้อง 105
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rsu.ac.th/international หรือโทร. 02-997 2200 ต่อ 3452
 

ศูนย์บริการนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
(International Service Center, Rangsit University : ISC)

 

หลักการและเหตุผล
         ด้วยมีการขยายตัวด้านการระหว่างประเทศ และ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย Roadmap to Excellence ซึ่งกำหนดให้มียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นนานาชาติ โดยในปัจจุบันมีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU: Memorandum of Understanding) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิตและ มหาวิทยาลัยพันธมิตรเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 ฉบับในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
         นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความสำคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ ภูมิปัญญา รวมทั้งมีการขยายขอบเขตวิชาการในการจัดหาสถานที่ฝึกงาน และ ร่วมงานอาสาสมัครและบริการชุมชนในประเทศไทยและต่างประเทศ
         จากความร่วมมือและการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาต่างชาติจึงมีความจำเป็นในการขยายงานสนับสนุนในการให้บริการนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมิได้ปรากฏอยู่ในหน่วยงานและโครงสร้างเดิมของมหาวิทยาลัย อาทิเช่นการตรวจลงตรา(วีซ่า) การบริการรับส่งสนามบิน การจองหอพัก ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ศูนย์บริการนานาชาติจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการนักศึกษา

 

โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา Education for One World beyond borders
วิสัยทัศน์ Creating a giving and sharing society beyond borders

 

ภาระงานศูนย์บริการนานาชาติ ส่วนงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้นานาชาติ
International Service Center: International Exchange and Learning

         1. เป็นหน่วยงานกลางในการ ประสานงาน และ ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนานาชาติ
         2. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ/รายวิชา เพื่อการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร และ นักศึกษา study abroad
         3. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยพันธมิตรซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่างๆ มหาวิทยาลัยพันธมิตร ค่าครองชีพ คณะ/รายวิชา เพื่อการแนะแนวและสนับสนุนการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตไปศึกษาแลกในมหาวิทยาลัยพันธมิตร
         4. เป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโอกาสในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange) และโครงการศึกษาต่างประเทศ (Study abroad) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยพันธมิตรเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
         5. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร คัดเลือก นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยพันธมิตร
         6. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกระบวนการสมัครของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรในการเข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนในคณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยรังสิต
         7. เป็นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโอกาสในการเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยน (Exchange) ในมหาวิทยาลัยพันธมิตร (Outbound)
         8. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร คัดเลือก คณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยพันธมิตร (Outbound)
         9. เป็นหน่วยงานในการจัดปฐมนิเทศกลางให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound & Outbound)
         10. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำคู่มือแนะนำการใช้ชีวิตในประเทศไทย และ ประเทศซึ่งมีมหาวิทยาลัยพันธมิตรตั้งอยู่
         11. เป็นหน่วยงานกลางในการริเริ่มจัดทำโครงการศึกษาต่างประเทศ (Study abroad) และประสานงานและให้การสนับสนุนคณะวิชาในการริเริ่มจัดทำโครงการศึกษาต่างประเทศ
         12. เป็นหน่วยงานกลางในการริเริ่ม และ ให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนานาชาติโดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ (Global classroom)
         13. ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนและศึกษาต่างประเทศภายใต้หลักจริยธรรมของ NAFSA (Association of International Educators)

 

 

ภาระงานศูนย์บริการนานาชาติ ส่วนงานบริการนักศึกษานานาชาติ
International Service Center: International Student Services

         1. งานบริการนักศึกษาต่างชาติ ด้านวีซ่า (การตรวจลงตรา) ได้แก่ การต่ออายุวีซ่า การเปลี่ยนประเภท วีซ่า
         2. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านวีซ่า (การตรวจลงตรา) ในการเข้ามาศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่าแก่นักศึกษาต่างชาติ
         3. งานประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการให้บริการด้านวีซ่า (การตรวจลงตรา) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ
         4. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านวีซ่า (การตรวจลงตรา) ขั้นตอนการขอวีซ่า เพื่อสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตในการเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาในมหาวิทยาลัยพันธมิตร
         5. งานบริการนักศึกษาต่างชาติ ด้านการเดินทาง อาทิเช่น การรับส่งนักศึกษาต่างชาติจากสนามบิน การรับส่งนักศึกษาต่างชาติไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
         6. งานบริการนักศึกษาต่างชาติ ด้านที่พัก ได้แก่ การประสานงานกับสำนักงานหอพักแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตในการสร้างหอพักเครือข่ายเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ ประสานงานจองที่พัก ประสานงานด้านเอกสารสัญญาที่พัก และให้ความช่วยเหลืออื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
         7. งานสนับสนุนและประสานงานนักศึกษาทุนต่างชาติ ทุนตรองสา เพ็นล็อป และ ทุนชาฮารี
         8. งานจัดทำฐานข้อมูลเฉพาะนักศึกษาต่างชาติเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
         9. งานสนับสนุนสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติในกรณีเกิดภัยภิบัติ และ เหตุการณ์ฉุกเฉิน วิกฤติต่างๆ
         10. งานเผยแพร่ข่าวสารเรื่องทุนการศึกษาจากต่างประเทศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
         11. งานสนับสนุนการสร้างความเป็นนานาชาติและพัฒนาสมรรถนะสากล และส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนานาชาติร่วมกันของนักศึกษาไทยและต่างชาติผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร่วมกับคณะวิชา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
         12. งานส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความรู้ของชุมชนด้านความเป็นนานาชาติร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
         13. งานบริการนักศึกษาต่างชาติในการสนับสนุน ประสานงานกับศูนย์สุขภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
         14. งานบริการนักศึกษาต่างชาติในการสนับสนุน ประสานงานกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สถานีตำรวจในกรณีเกิดเหตุต่างๆ

 

 

ศูนย์บริการนานาชาติ
website : www.rsu.ac.th/isc
e-mail : isc@rsu.ac.th
FB : isc rsu
โทรศัพท์ : 0-2997-2200
ส่วนงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้นานาชาติ ต่อ 3453
ส่วนงานบริการนักศึกษานานาชาติ ต่อ 3484
สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารหอสมุด(ตึก 7)

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA