ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานมาตรฐานวิชาการ


สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
Office of Academic Standard

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ รับผิดชอบในการประสานงานการขอเปิดดำเนินการหลักสูตร รับรองมาตรฐานหลักสูตร ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร ระหว่างคณะวิชากับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังดำเนินการในการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ปรัชญาและปณิธาน
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ ยึดถือปรัชญาที่ว่า "คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาพิจารณาได้จากผลงานวิชาการ" ดังนั้นจึงตั้งปณิธานในการทำงานไว้ว่า จะดูแลการดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปอย่างยั่งยืน สมกับความตั้งใจของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานระหว่างคณะและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเปิดดำเนินการหลักสูตร การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

2. ประสานงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการครู (ก.ค.)

3. ประสานงานกับคณะ/วิทยาลัยในการขอยกเลิก/แต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ภายนอกและกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในทุกระดับ

5. ประสานงานการดำเนินการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในระดับมหาวิทยาลัย

6. รวบรวมและจัดพิมพ์บทคัดย่องานวิจัยของนักศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7. ประสานงานดำเนินการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและยอดเยี่ยม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นและยอดเยี่ยมในระดับคณะ/วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมในการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ
โทร. 02791-5670 โทรสาร 02791-5677

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: academic.rsu.ac.thปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA