ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานบัญชี


สำนักงานบัญชี
Office of Accounting

สำนักงานบัญชี

ปรัชญา (Philosophy)

       ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส ใส่ใจให้บริการ คืองานของเรา    
       
ปณิธาน (Pledge)
       มุ่งมั่นให้บริการด้านข้อมูลและเอกสารทางการบัญชี ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีจิตสำนึกในการทำงานที่ดี
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
      สำนักงานบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยรังสิต บรรลุถึงความเป็นหนึ่งด้วยการให้บริการเป็นเลิศ มีความสร้างสรรค์ในบรรยากาศการทำงานที่ดี
 
พันธกิจ (Mission)
      จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ทันเวลา พร้อมเสนอข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและสนองตอบความต้องการของผู้ใช้
 
วัตถุประสงค์ของสำนักงานบัญชี (Objective Of Accounting Department)
1. เพื่อให้สำนักงานบัญชีเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและจัดทำพร้อมนำเสนอข้อมูลในรูปของรายงานทางการเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการเงินไปประเมินผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาในรูปของงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อบุคคลภายในและบุคคลภายนอกที่สนใจ รวมทั้งเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด
3.  เพื่อนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงานตลอดจนรายได้ที่เกิดขึ้นและนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผน และจัดทำงบประมาณ
4.  เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 
แผนการดำเนินการ (Action Plan)
1.  แผนงานพัฒนาองค์กร (Development  plan)
-  จัดสถานที่เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในสำนักงานและเพิ่มความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-  จัดหาสถานที่ในการเก็บเอกสารทางบัญชีและรายงานทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
 
2.  แผนงานพัฒนาบุคลากร  (Human resource development plan)
-   พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในวิชาชีพบัญชี  โดย
จัดส่งไปอบรมและสัมมนาภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ
-  พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้งานที่มี
คุณภาพและบรรลุตามแผนงาน (Action Plan) ที่ได้กำหนดไว้
-  พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะการทำงานและความรู้ทั่วไป เช่น การทำงานเป็นทีม การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS OFFICE) การสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ (Conversation)
 
3.  แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information Technology System  Plan)
-  โครงการบำรุงรักษาประจำปี โปรแกรมสำเร็จรูป Navision Axapta
-  การสร้างโปรแกรม ค่าตอบแทนและโปรแกรมทางบัญชี         


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
ดิจิทัลอาร์ต
วิทยาลัยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

Journal of International
- Journal of Current Science and Technology (JCST)
- Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH)
- Interprofessional Journal of Health Sciences (IJHS)
- Rangsit Journal of Educational Studies

Journal of National
- วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (Teaching and LearningJournal of Rangsit University : Teaching and Learning)
- วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ (Journal of Communication Arts Review)
ว- ารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (Business Administration and Economics Review)
- วารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts, Rangsit University)
- วารสารรังสิตสารสนเทศ (RSU library journal)
- รังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Journal of Rangsit Graduate Studies)
- วารสารดนตรีรังสิต (Rangsit Music Journal)
- วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Rangsit University Journal of Engineering and Technology)
- วารสารนวัตกรรมสังคม (Journal of Social Innovation)

ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA