ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์


สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
Office of Alumni and Community Relations
 
      สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบงานด้านศิษย์เก่า และงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ผ่านทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันก่อให้เกิดความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมทั้งจัดระเบียบสังคมชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่และปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้จัดทำศูนย์ข้อมูลชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
 
ปรัชญา
 
“ศิษย์เก่าผูกพัน สถาบันเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางของชุมชน เพื่อสังคมธรรมาธิปไตย”
 
ปณิธาน
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ให้มีความรัก ความผูกพัน กับมหาวิทยาลัย โดยพยายามสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและชุมชน ช่วยเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและชุมชน
 
วิสัยทัศน์
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ จะเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ชุมชนและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ก่อประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
 
วัตถุประสงค์
  1. สร้างศูนย์กลางในการประสานงาน / แจ้งข่าวสาร กับศิษย์เก่า
  2. ประสานงานกับศิษย์เก่า สำนักงานทะเบียน สำนักงานวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัย/คณะ และมหาวิทยาลัยรังสิต ในการเพิ่มฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้ทันสมัยเสมอ
  3. สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และเพื่อกระชับสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
  4. สร้างเครือข่ายชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่
  5. เพื่อให้พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่และมีความปลอดภัย มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
  6. เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านเมืองเอก มีจิตสำนึกสาธารณะที่จะร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ภายในหมู่บ้านเมืองเอกให้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์  
โทร.  02-997-2222 ต่อ 3907 , 3908 
โทรสาร. 02-997-2222 ต่อ 3909
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/a/rsu.ac.th/alumni/home
 
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA