ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานประกันคุณภาพ


สำนักงานประกันคุณภาพ
Office of Quality Assurance

สำนักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย และในการดำเนินงานทางด้านการประกันคุณภาพภายในคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น อยู่ในกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการ สนับสนุนและประสานงานโดยสำนักงานมาตรฐานวิชาการ

ปรัชญา
การศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ยังผลให้บัณฑิตมีคุณภาพ

ปณิธาน
สำนักงานประกันคุณภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตให้ได้มาตรฐานสากลระดับชั้นนำของอารยประเทศ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป

วิสัยทัศน์
การศึกษาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งในการพัฒนาบุคลากรสังคมและประเทศ การศึกษาจะต้องเป็นที่พึ่งและชี้นำสังคม ดังนั้นสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเป็นแหล่งวิทยาการที่จะสั่งสอน อบรมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป สำนักงานประกันคุณภาพจึงต้องประสานความร่วมมือจากทุกคณะวิชา วิทยาลัย และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของอารยประเทศ

วัตถุประสงค์
การจัดตั้งสำนักงานคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ได้มาตรฐานสากลระดับชั้นนำของอารยประเทศ

2. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานให้เป็นไปตามดัชนี/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามข้อกำหนดและ Benchmark ของมหาวิทยาลัยรังสิต

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

4. พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่ดี เป็นการเฉพาะของมหาวิทยาลัยรังสิตที่นอกเหนือจาก ตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

5. พัฒนาเอกสารเพื่อการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

6. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างครบวงจร

พันธกิจ
สำนักงานประกันคุณภาพ มีพันธกิจดังนี้

1. สนับสนุนและประสานงานให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา คณะวิชา วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา

2. ดำเนินการตรวจเยี่ยมคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่คณะวิชา วิทยาลัย และหน่วยงานได้พัฒนาขึ้น

3. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมติดตามและการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

4. จัดทำ SSR และ SAR ประจำปีของสำนักงานประกันคุณภาพ และ SAR ประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อการตรวจสอบภายในทุกปีและจัดทำ SAR ของมหาวิทยาลัย เพื่อรับการตรวจและประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ทุก 5 ปี

5. รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

6. ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพให้กับคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปยังประชาคมมหาวิทยาลัยรังสิตและสาธารณชน

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: www.rsu.ac.th/qaปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 83 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 130 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA