ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม


สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
Office of Building and Environment

 

 

สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานบริการ แผนกออกแบบและก่อสร้าง แผนกซ่อมบำรุง แผนกจัดสวนและบริการ แผนกรักษาความสะอาด แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงอาคารและระบบอุปกรณ์ อาคาร ตลอดจนภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงดูแลด้านความสะอาด การอนุรักษ์พลังงาน ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนกที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 6 แผนก คือ

 

1. แผนกซ่อมบำรุง 2. แผนกออกแบบและควบคุมงาน
3. แผนกจัดสวนและบริการ 4. แผนกรักษาความสะอาด
5. แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6. แผนกจัดจ้าง

โดยมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอาคาร ดูแลรับผิดชอบ 3 แผนก ได้แก่ แผนกซ่อมบำรุง แผนกออกแบบและควบคุมงาน แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการ ดูแลรับผิดชอบ 2 แผนก ได้แก่ แผนกจัดสวนและบริการ แผนกรักษาความสะอาด โดยแผนกจัดจ้าง และสำนักงานเลขานุการ จะกำกับดูแลโดยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง โทร.3800
ผู้อำนวยการ นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์ โทร.3800
รองฯ ฝ่ายอาคาร นายเฉลิมชัย สุขเสริม โทร.3802
รองฯ ฝ่ายบริการ นายเอกชัย สมบูรณ์ โทร.3803
เลขานุการ นางสาวศรวณีย์ ปิ่นกุล โทร.3801

1. แผนกซ่อมบำรุง (Department of Maintenance)

มีหน้าที่ควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยทางแผนกซ่อมบำรุงจะให้บริการงานด้านบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย งานบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษางานระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย งานบำรุงรักษาระบบงานอาคารและสุขาภิบาล งานบำรุงรักษางานครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์การศึกษา งานบำรุงรักษางานหม้อแปลงและปั้มน้ำ

นายสิงห์ชัย สุขมามอญ หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3809
งานธุรการ โทร. 3806
งานแจ้งซ่อม โทร. 3810
งานไฟฟ้า โทร. 3811
งานระบบปรับอากาศ โทร. 3812
งานสุขาภิบาล โทร. 3816
งานโทรศัพท์ โทร. 3814
งานสโตร์ โทร. 3817
งานซ่อมครุภัณฑ์ โทร. 3816
งานสี โทร. 3816

2. แผนกออกแบบและควบคุมงาน (Department of Design and Supervision)

มีหน้าที่ออกแบบ ปรับปรุง ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้อาคารและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ใช้สอยและสภาพที่เหมาะสมแก่การศึกษาอยู่เสมอ และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานอาคารต่างๆ ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่ความถูกต้องรวดเร็วตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

นายธรรมโรจน์ สุวรรณวุฒิ หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3820
งานออกแบบฯ โทร. 3821
งานธุรการ โทร. 3821

3. แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Department of Energy and Environment)

ทำหน้าที่ในการดูแลและควบคุมการใช้พลังงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการสรุปข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบ และมีหน้าที่ให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีภาระรับผิดชอบด้านพลังงาน ความปลอดภัยในการทำงาน งานอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดเก็บสารเคมีและขยะพิษของหน่วยงานต่างๆ

นายสมคิด สุวรรณชาติ รักษาการหัวหน้าแผนกฯ โทร. 3818
งานป้าย   โทร. 3819
ธุรการ   โทร. 3819

4. แผนกจัดสวนและบริการ (Department of Landscape and Service)

มีหน้าที่วางแผนพัฒนา ออกแบบ และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ภายใน และโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้เป็นระเบียบและสวยงามอยู่เสมอ โดยกำหนดให้ดูแลสนามหญ้า ตัดหญ้ารอบมหาวิทยาลัย จัดให้มีเรือนเพาะชำ เพื่อขยายพันธุ์ไม้ ให้เพียงพอต่อการจัดการและบริการตามอาคารและสถานที่อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้บริการขนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และงานพิธีการต่างๆ

นายธนกร โสตถยานุสร หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3805
งานธุรการ   โทร. 3805

5. แผนกรักษาความสะอาด (Department of House Keeping)

มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการรักษาความสะอาด และควบคุมบริษัทรับจ้างทำความสะอาดให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ดี นอกจากนี้ยังให้บริการงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย สำหรับงานบริการรักษาความสะอาดนั้น แผนกรักษาความสะอาดยังให้บริการจัดสถานที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบเรื่องการขอใช้ห้องเรียน และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานต่างๆ

นางอรลดา นัยสุทธิ์ หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3850
งานธุรการ   โทร. 3804

6. แผนกจัดจ้าง (Department of Employment)

แผนกจัดจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการจัดจ้างของสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ การประกาศงานจัดจ้าง การประมูลงาน ให้ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน การติดตามงาน การตรวจรับงาน รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย

นางปิณฑิรา สุคันธวณิช หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3808
งานธุรการ โทร. 3807

7. สำนักงานเลขานุการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ สารบรรณ การรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ให้ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

นางสาวศรวณีย์ ปิ่นกุล เลขานุการ โทร. 3801
งานธุรการ โทร. 3806

สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร 13

โทรศัพท์ 02-997-2222-30 ต่อ 3806
โทรสาร 02-5339688

รายละเอียดเพิ่มเติม Website: www.rsu.ac.th/building

 

 

 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA