ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต


สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
Chinese – Thai Institute of RSU (CTI)

 

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

CTI (Chinese – Thai Institute of RSU)

หลักการและเหตุผล   
 

     ในปัจจุบันจะเห็นว่าศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีนได้รับการยอมรับมากขึ้นในเวทีโลก จีนจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการร่วมแก้ไขปัญหาระดับโลกอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทอย่างเข้มแข็งทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยในเอเชียจีนมีบทบาทอย่างสูงในการร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS) การประชุม ASEAN+1 การประชุม ASEAN+3 การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ยุทธศาสตร์มุ่งลงใต้ของจีนเป็นการเพิ่มทางออกสู่ทะเลทั้งมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกผ่านมณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง จีนจึงเร่งรัดการสร้างความเชื่อมโยงทางคมนาคมในภูมิภาคทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ซึ่งไทยจะมีส่วนร่วมด้วยมากที่สุดคือ โครงการสร้างทางรถไฟระหว่างจีน ลาว ไทย และการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมทางบก (R3A: ไทย-ลาว-จีน) R8 R9 และ R12 (ไทย – ลาว – เวียดนาม – จีน) รวมถึงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (ห้วยทราย – เชียงของ) อีกด้วย

            ขณะเดียวกันจีนจำเป็นต้องพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจีนยุคใหม่ที่เป็นมิตร เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและลดความหวาดระแวงจากนานาประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้จีนแล้ว ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่จะป้องปรามการกลับเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียของสหรัฐฯ อีกด้วย

            ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือและความสัมพันธ์ไทย – จีนมีหลากหลายมิติ ทั้งด้านการทหารและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจการค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนผ่านการศึกษาวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

            ในกรอบพหุภาคีจีนให้ความสำคัญกับบทบาทของไทยในอาเซียน และเห็นว่าไทยเป็นมิตรและหุ้นส่วนที่ดีมาโดยตลอด มองผลประโยชน์ของภูมิภาคในภาพรวมการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวโยงกับจีนจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย- จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

            ยุทธศาสตร์มุ่งลงใต้ของจีนได้เปิดความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนในทุกมิติ รวมถึงมิติทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดให้ความสำคัญด้านความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างจีน – ไทยในองค์รวม มหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีดำริก่อตั้งสถาบันจีน – ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตขึ้น

วิสัยทัศน์
          ปรับทิศทางมหาวิทยาลัยรังสิตในภาพรวมสู่ความเป็นเอเชียสากล เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาทางการศึกษาที่ว่า Education for Export และยังประโยชน์ให้แก่สังคมไทยโดยรวม


ยุทธศาสตร์
     1. การบริหารจัดการและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัย / คณะของมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน
     2. แสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถานทูตจีนและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ภารกิจ
      1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้บริการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์จีน – ไทย แก่วิทยาลัย / คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
      2. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศจีน
      3. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน แก่วิทยาลัย / คณะและหน่วยงานในการตัดสินใจดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศจีน และแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทางพัฒนาองค์กร
      4. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนองนโยบายการสร้างบรรยากาศองค์กรสู่ความเป็นเอเชียสากล
 
โทรศัพท์ :
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 0-2997-2200 ext 6515
โทรสาร : 0-2997-2222 ext 5680
อีเมล์ : cti@rsu.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/ctirsu
 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
Institute for Data Analytics
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัฒน์
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA