ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานนิติการ


สำนักงานนิติการ
Legal Counselor Office

สำนักงานนิติการ

นับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2528“วิทยาลัยรังสิต” ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 ใช้ชื่อว่า“วิทยาลัยรังสิต” ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย จนกระทั่งวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อและสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยรังสิต” เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยรังสิตได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับงานส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายของมหาวิทยาลัยเดิมเป็นเพียงงานส่วนหนึ่งในแผนกบริหารงานบุคคลเท่านั้น จนกระทั่ง พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งสำนักงานนิติการขึ้นตามดำริของท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนิติการรับผิดชอบดูแล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและท่านอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย

สำนักงานนิติการมีภาระหน้าที่สำคัญที่จะต้องดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานนิติกรรมสัญญาต่างๆ ทั้งนิติสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานคดีความ รวมทั้งงานจดทะเบียนพาณิชย์ของบริษัทในเครือทุกบริษัท เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามการพัฒนา และการขยายกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรด้านกฎหมาย จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

1. สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

สำนักงานนิติการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2548 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย เดิมเป็นงานส่วนหนึ่งสังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบุคคล ต่อมาเมื่อปริมาณงานด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามการขยายกิจการของมหาวิทยาลัย จำเป็นที่จะต้องแยกงานด้านกฎหมายออกจากสำนักงานบุคคล เพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เกิดความคล้องตัวในการดำเนินงานและ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งสำนักงานนิติการขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและอธิการบดี

2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานการดำเนินการ

ปรัชญา (Philosophy)
กฎหมายเป็นกลไกในการสร้างความสงบสุขให้กับสังคม

ปณิธาน (Pledge)
มุ่งมั่นให้เกิดความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย

วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย

3. ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

สำนักงานนิติการ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์นำเสนอประเด็นข้อกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจประเด็นปัญหาในการบริหาร รวมทั้งดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติ อาทิ การฟ้องร้อง ต่อสู้คดีความ จัดทำปรับปรุงแบบนิติกรรมสัญญา ฯลฯ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานของสำนักงานภายใต้ความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

4. โครงสร้างการบริหารงาน

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

• งานนิติกรรมสัญญา • งานคดีความและเร่งรัดหนี้สิน • งานจดทะเบียนพาณิชย์ • งานให้คำปรึกษา • งานเลขานุการสำนักงาน

สำนักงานนิติการแบ่งงานออกเป็น 5 งาน คือ 1. งานนิติกรรมและสัญญา 2. งานคดีความและเร่งรัดหนี้สิน 3. งานจดทะเบียนพาณิชย์ 4. งานให้คำปรึกษากฎหมายและ 5. งานเลขานุการสำนักงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. งานนิติกรรมและสัญญา

1.1 จัดทำนิติกรรม-สัญญา ให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย
1.2 ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำนิติกรรมและสัญญา

2. งานคดีความและเร่งรัดหนี้สิน

2.1 ติดตามเร่งรัดหนี้สินของมหาวิทยาลัย
2.2 รวมรวมข้อมูล เอกสาร พยานหลักฐานในการดำเนินคดีความชั้นศาล
2.3 ดำเนินคดีความต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

3. งานจดทะเบียนพาณิชย์

3.1 จดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมทะเบียนพาณิชย์ตามความประสงค์ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
3.2 ตรวจสอบข้อมูลของนิติบุคคลที่จะทำนิติกรรมสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำนิติกรรมสัญญาตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ

4. งานให้คำปรึกษากฎหมาย

4.1 ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายแก่หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ตามที่หน่วยงานขอคำปรึกษา
4.2 จัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยเสมอ

5. งานเลขานุการสำนักงาน

5.1 ดูแลนัดหมายของสำนักงาน
5.2 ดูแลงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือเข้า/ออก ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.3 พิมพ์หนังสือ เอกสาร ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.4 จัดเก็บเอกสารของสำนักงาน
5.5 ดูแลงบประมาณ การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และงานธุรการอื่นทั้งหมด
5.6 เตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
5.7 จัดทำสถิติบันทึกเวลาปฏิบัติงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป
5.8 ต้อนรับ ติดต่อและประสานงาน

สถานที่ตั้ง

ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่ที่ 7
ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
หมายเลขโทรศัพท์ 02-997-2200-20 ต่อ 5588, 5589, 5590, 5591 และ 5594
หมายเลขโทรสาร 02-997-2200-20 ต่อ 5590

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์สำนักงานนิติการ http://www.rsu.ac.th/legalปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA