ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  สำนักงานประชาสัมพันธ์


สำนักงานประชาสัมพันธ์
Public Relations
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายสื่อสารองค์กร

Public Relations | Corporate Communication


สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

ในระยะแรกมหาวิทยาลัยได้จัดรูปแบบการบริหารจัดการเป็นแผนกประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการเปิดดำเนินงานของวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในด้านการแนะแนวการศึกษา ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย แผนกประชาสัมพันธ์ ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยผู้บริหารสำนักงานดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดี ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการของสำนักงาน โดยได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและอนุกรรมการบริหารประจำสำนักงาน ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดตั้งสำนักงานรับนักศึกษา ทำให้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนนี้ของสำนักงานได้โอนย้ายไปยังสำนักงานรับนักศึกษา แต่สำนักงานประชาสัมพันธ์ยังคงทำหน้าที่ในการร่วมวางแผนการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ร่วมกับสำนักงานรับนักศึกษา ภายใต้กรอบการดำเนินงาน และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานได้เปลี่ยนการรายงานการดำเนินงานของสำนักงานจากอธิการบดีเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และในปีพ.ศ. 2546 ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด จนปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2557 ได้มีการปรับโครงสร้างและยกระดับจากหน่วยงานให้เป็นฝ่ายสื่อสารองค์กร โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์

ปรัชญา

ฝ่ายสื่อสารองค์กรมุ่งเป็นสื่อกลาง สร้างสรรค์ความเข้าใจอันดี ระหว่างกลุ่มประชาคมของมหาวิทยาลัยปณิธาน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีความมุ่งมั่นเพื่อเป็นหน่วยงานบริการที่เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มประชาคมของมหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป) โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและป้องกันการเข้าใจผิดอันจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อการรับนักศึกษาใหม่วิสัยทัศน์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานบริการที่เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มประชาคมของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน องค์กรพันธมิตร และประชาชนทั่วไปโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา เพื่อนำมาซึ่งความร่วมมือสนับสนุนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และป้องกันการเข้าใจผิดอันอาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่วัตถุประสงค์
  1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
  2. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและป้องกันการเข้าใจผิดอันจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัย
  4. เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มประชาคมของมหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป)
ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
  1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน และชมรมต่างๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อที่เหมาะสม รวมถึงจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. สร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  4. ติดตามประเมินผลข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งภายในและ ภายนอก เพื่อนำเสนอผู้บริหารได้รับทราบ และกำหนดให้เป็นนโยบายในการปฏิบัติงาน

ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาหรือส่งข่าวสารต่างๆ ได้ที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 210 เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2791-5555 โทรสาร. 0-2791-5577
E-mail : info@rsu.ac.th
Download : แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA