ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ฝ่ายพัฒนาบุคคล


ฝ่ายพัฒนาบุคคล

 

ฝ่ายพัฒนาบุคคล

 
     มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ที่มีส่วนในการขับเคลื่่่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบำรุงทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและมีทักษะในวิชาชีพของตน  มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา  ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนให้การศึกษาต่อในระดับที่สุงขึ้น การสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงานกับหน่วยงานต่างๆ การจัดให้มีการประชุม ฝึกอบรม สัมมนาภายในมหาวิทยาลัย การสนับสนุนให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ฯลฯ
 
 
     ในส่วนของการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานนั้น  แต่เดิมคณะและหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามความต้องการของคณะและหน่วยงาน  ต่อมาเมื่อความต้องการในเรื่องดังกล่าวมีมากขึ้น โดยเฉพาะการฝึกอบรมในเรื่องที่เป็นความสนใจร่วมกัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีประสงค์ให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรโดยตรง  เพื่อให้การบริหารจัดการฝึกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2544 อย่างไรก็ตามศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544  โดยขณะนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ปี พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหาร ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ปี พ.ศ. 2550 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยปรับรุงโครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ภายใต้ความดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 
     ปัจจุบันได้เปลี่ยนจาก ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นฝ่ายพัฒนาบุคคล สังกัดอยู่ในสำนักงานบุคคล  มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล กำกับดูแล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงปัจจุบัน
 
ปรัชญา (Philosophy)
 
คุณภาพของบุคลากร คือ คุณภาพขององค์กร
 
ปณิธาน (Pledge)
 
ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล มีความมุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 
พันธกิจ (Missions)
 
ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการให้บุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับได้พัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษา และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ได้พัฒนาศักยภาพของตนโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี การสื่อสาร และการวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
 
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 
3. เพื่่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
4. เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
 


ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 37 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร รวม 134 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สถาบันรัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันเศรษฐศาสตร์
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
บัญชี
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยดนตรี
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
RSU Wisdom TV
SOCIAL MEDIA