ข่าว ม.รังสิต ผ่านสื่อ

  ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
Division of Building and Environment

ฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานบริการ โดยมีส่วนงานให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้ แผนกออกแบบและควบคุมงาน แผนกซ่อมบำรุง แผนกภูมิทัศน์และบริการ แผนกรักษาความสะอาด แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงอาคารและระบบอุปกรณ์ อาคาร ตลอดจนภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงดูแลด้านความสะอาด การอนุรักษ์พลังงาน ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนกที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 5 แผนก คือ

1. แผนกซ่อมบำรุง 2. แผนกออกแบบและควบคุมงาน
3. แผนกภูมิทัศน์และบริการ 4. แผนกรักษาความสะอาด
5. แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิศวกรรม ดูแลรับผิดชอบ 1 แผนก ได้แก่ แผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายออกแบบและภูมิทัศน์ ดูแลรับผิดชอบ 2 แผนก ได้แก่ แผนกภูมิทัศน์และบริการ แผนกออกแบบและควบคุมงาน ฝ่ายการจัดการพลังงานและความปลอดภัย ดูแลรับผิดชอบ 2 แผนก ได้แก่ แผนกรักษาความสะอาด แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานเลขานุการ จะกำกับดูแลโดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง โทร.3800
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม นายสิงห์ชัย สุขมามอญ โทร.3809
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายออกแบบและภูมิทัศน์ นายเตชิด เตชดุลยเลิศ โทร.3820
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการจัดการพลังงานฯ นายสมคิด สุวรรณชาติ โทร.3818
เลขานุการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม นางสาวศรวณีย์ ปิ่นกุล โทร.3801
 1. แผนกซ่อมบำรุง (Department of Maintenance)

  มีหน้าที่ควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยทางแผนกซ่อมบำรุงจะให้บริการงานด้านบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย งานบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษางานระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย งานบำรุงรักษาระบบงานอาคารและสุขาภิบาล งานบำรุงรักษางานครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์การศึกษา งานบำรุงรักษางานหม้อแปลงและปั้มน้ำ

  นายฉกาจ เย็นเยือก หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3862
  งานธุรการ โทร. 3815
  งานแจ้งซ่อม โทร. 3810
  งานไฟฟ้า โทร. 3811
  งานระบบปรับอากาศ โทร. 3812
  งานสุขาภิบาล โทร. 3816
  งานโทรศัพท์ โทร. 3814
  งานสโตร์ โทร. 3817
  งานซ่อมครุภัณฑ์ โทร. 3816
  งานสี โทร. 3816
 2. แผนกออกแบบและควบคุมงาน (Department of Design and Supervision)

  มีหน้าที่ออกแบบ ปรับปรุง ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้อาคารและสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ใช้สอยและสภาพที่เหมาะสมแก่การศึกษาอยู่เสมอ และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานอาคารต่างๆ ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ โดยมุ่งเน้นที่ความถูกต้องรวดเร็วตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

  นายธรรมโรจน์ สุวรรณวุฒิ หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3820
  งานออกแบบฯ โทร. 3821
  งานธุรการ โทร. 3821
 3. แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Department of Energy and Environment)

  มีหน้าที่ในการดูแลและควบคุมการใช้พลังงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการสรุปข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบ และมีหน้าที่ให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีภาระรับผิดชอบด้านพลังงาน ความปลอดภัยในการทำงาน งานอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดเก็บสารเคมีและขยะพิษของหน่วยงานต่างๆ

  นายยุทธภูมิ แสนโสม หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3861
  งานป้าย โทร. 3819
  ธุรการ โทร. 3807
 4. แผนกภูมิทัศน์และบริการ (Department of Landscape and Service)

  มีหน้าที่วางแผนพัฒนา ออกแบบ และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ภายใน และโดยรอบมหาวิทยาลัย ให้เป็นระเบียบและสวยงามอยู่เสมอ โดยกำหนดให้ดูแลสนามหญ้า ตัดหญ้ารอบมหาวิทยาลัย จัดให้มีเรือนเพาะชำ เพื่อขยายพันธุ์ไม้ ให้เพียงพอต่อการจัดการและบริการตามอาคารและสถานที่อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้บริการขนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และงานพิธีการต่างๆ

  นายธนกร โสตถยานุสร หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3805
  งานธุรการ โทร. 3805
 5. แผนกรักษาความสะอาด (Department of House Keeping)

  มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการรักษาความสะอาด และควบคุมบริษัทรับจ้างทำความสะอาดให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ดี นอกจากนี้ยังให้บริการงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย สำหรับงานบริการรักษาความสะอาดนั้น แผนกรักษาความสะอาดยังให้บริการจัดสถานที่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และรับผิดชอบเรื่องการขอใช้ห้องเรียน และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานต่างๆ

  นางมาลี ภิรมย์เสวก หัวหน้าแผนกฯ โทร. 3850
  งานจองห้องเรียน โทร. 3860
  งานธุรการ โทร. 3804
 6. สำนักงานเลขานุการ

  มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ สารบรรณ การรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ให้ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

  นางสาวศรวณีย์ ปิ่นกุล เลขานุการ โทร. 3801
  งานธุรการ โทร. 3806

สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร 13

โทรศัพท์ 02-997-2222-30 ต่อ 3806
โทรสาร 02-5339688
รายละเอียดเพิ่มเติม Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085385198682ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 89 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 39 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 15 หลักสูตร รวม 143 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ - สุขภาพ
___
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
เทคนิคการแพทย์
ทัศนมาตรศาสตร์
รังสีเทคนิค
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ - เทคโนโลยี
___
สถาบันการบิน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร
นวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
มนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
___
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
วิทยาลัยศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยครูสุริยเทพ
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบัน Gen.Ed.
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
รัฐศาสตร์
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เศรษฐกิจ - ธุรกิจ
___
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้
วิทยาลัยการกีฬา
บัญชี
เศรษฐศาสตร์
ศิลปะ - การออกแบบ
___
วิทยาลัยการออกแบบ
ดิจิทัลอาร์ต
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
หลักสูตรออนไลน์ / นานาชาติ / ป.โท-เอก
___
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
International Chinese College (中国国际学院)
Rangsit Cyber University
วิชาการ / วิจัย /
ประกันคุณภาพ

วารสารศิลปะ - วิทยาศาสตร์
วารสารสังคม - มนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย - ศึกษาศาสตร์
วารสารธุรกิจ - สังคมศาสตร์
วารสารวิศวกรรม - เทคโนโลยี
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
SHOWCASE
ปล่อยของ
iTunes U
RSU Gallery
BOOKSHELF
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 30 ปี ม.รังสิต
อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤติชาติ
บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
อาชีพอินเทรนด์เปลี่ยนโลก..คุณเองก็เป็นได้
ดาวน์โหลด / ฟอนต์ / ซีไอ
ดาวน์โหลดโลโก้
ดาวน์โหลดฟอนต์
ดาวน์โหลดซีไอ

NEWS & MEDIA
สารรังสิต
RSU Media
SOCIAL MEDIA