ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” 84 ทุน 84 สาขา

04 Jan 2022

 

            มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษา “84 ปี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์” จำนวน 84 ทุน สำหรับ 84 สาขาวิชา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียน ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้น ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษามีดังนี้ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  2. มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในการศึกษาได้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

 

 

            ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์  2565  ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ หรือตาม Google Form ใบสมัครทุน “ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์” ในเวลา 16.30 น. ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 15 มีนาคม 2565  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์หรือสอบวิชาเฉพาะตามที่มหาวิทยากำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันที่ 28 มีนาคม 2565 รายละเอียดดูได้จาก  www.rsu.ac.th ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุนการศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2565 รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครตาม Google Form ใบสมัครทุน “84 ปี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์”  หรือสมัครด้วยตนเองพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่งานทุนการศึกษา ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 (สมัครทุน “84 ปี ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์”) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5504 หรือ  0-2791-5514 – 5516

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ใบสมัคร

 

Google Form ใบสมัครทุน

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ