เด็กแพทย์ฯ ปี 1 ออกแบบเมือง “อำเภอใจ” ตอบโจทย์สไตล์ชีวิตแบบวัยรุ่น

19 Nov 2022

เมื่อการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มักจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม การเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ที่สำคัญจะปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ ที่สำคัญสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีด้วยแล้วนั้น

 

 

ทีมผู้สอนยังได้มีการนำ Problem–based Learning นั่นคือ วิธีการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการ เรียนรู้ โดยการนำปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้าง ความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียน(Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ อาทิ การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดและการจัดการเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ

 

 

“อำเภอใจ” เป็นโจทย์การเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเชิงสร้างสรรค์ (RSU150) ที่นำเรื่องสังคมที่นักศึกษาอยู่มาอภิปราย วิเคราะห์ วิพากษ์ถึงปัญหาในมุมมองของนักศึกษา และให้ออกแบบเมืองในแบบของตนเอง โดยนักศึกษากว่า 200 คนมีบทบาทเป็นประชากรสามารถจัดตั้งพรรค และเฟ้นหาผู้นำขึ้นมาเอง โดยจัดให้มีการหาเสียงเลือกตั้ง และวางนโยบายการพัฒนาเมืองของตัวเอง กลุ่มไหนได้รับความนิยม และจัดให้มีการโหวตเมืองอำเภอใจที่น่าอยู่ที่สุดในแบบมุมมองคนรุ่นใหม่ โดยเปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ และคนทั่วไปเข้ามาโหวตแบบสาธารณะ กลุ่มไหนที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ และนำเสนอไอเดีย นโยบายความคิด คอนเซ็ปต์ต่าง ๆ ให้เพื่อนในคลาสเรียนออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นกัน โดยทีมผู้สอนเป็นโค้ชคอยสอดแทรกกระบวนการ ทฤษฎี เทคนิคและวิธีการเข้าไประหว่างการทำกิจกรรม แม้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนยังคงเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% แต่หลังจากจบภาคการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทำให้เห็นว่านักศึกษาแม้จะอยู่ในรูปแบบการเรียนแบบ New Normal ผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ นักศึกษายังแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในเนื้อหา การเลือกจำลองเมืองในแบบของตนเองโดยอ้างอิงจากสถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้นและนำมาออกแบบโจทย์ปัญหาและแก้ไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความคิดเห็นภายในทีม เมืองอำเภอใจที่นักศึกษาได้จำลองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ สิ่งสำคัญของกิจกรรมนี้คือ ทั้งทีมผู้สอนและนักศึกษา เกิดความท้าทายในการการบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ และการบริหารจัดการบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มของผู้เรียนขณะเรียนตลอดเทอม นำพาให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ได้และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษายุคใหม่นั้นไม่ง่าย การจำลองเมืองของนักศึกษาดูแล้วอาจเหมือนเป็นกิจกรรมที่ง่าย และชิวล์ แต่รู้ไหมว่าสิ่งที่เราได้เห็นคือ การทำงานเป็นทีมที่แม้ไม่เคยเจอหน้ากัน แต่นักศึกษากว่า 200 ชีวิตสามารถบริหารจัดการ ระดมความคิด และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีทีเดียว...

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ