การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดสอนวิชา “กัญชาศาสตร์ทางการแพทย์”

21 Apr 2020

            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรุงยาและการใช้ตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ 

 

 

            นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทย เพิ่มเนื้อหากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างตำรับยาไทย การอ่านสรรพคุณตามกลไกตรีธาตุ การปรุงตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ การใช้ตำรับยาสำเร็จรูปที่เข้ากัญชา ในการบำบัด ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการศาสตร์กัญชากับสุขภาพและความงาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรอื่นๆ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกัญชาและผลิตภัณฑ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มตลาดไทย นวัตกรรมสมุนไพร ฝึกปฏิบัติการปรุงยาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ

 

 

            “นอกจากนี้ กัญชาเป็นเภสัชวัตถุหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนในวิชาเภสัชกรรมไทย และการใช้ตำรับกัญชาในวิชาเวชกรรมไทย โดยด้านเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย เรียนจากหลักพื้นฐาน ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ เพิ่มการฝึกปฏิบัติ เน้นการตรวจวินิจฉัยอาการโรค บูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาโรค การฟื้นฟู การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย  การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการร้านยาและคลินิกการแพทย์แผนไทย  และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ รวมถึงนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ

 

 

 

            สำหรับการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ เป็นการต่อยอดความรู้ให้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจนำไปพัฒนางานหรือการให้บริการเชิงสุขภาพ  รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจการแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ หรือให้บริการสุขภาพ” คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก กล่าว

 

 

หลักสูตรมีให้เลือกเรียนดังนี้

1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย ระยะเวลาเรียน 3 ปี เป็นภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์ 

เมื่อเรียนจบปีที่ 2 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ แพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย

เมื่อเรียนจบปีที่ 3 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ แพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย

 

 

2)  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)  ระยะเวลาเรียน  4 ปี  เป็นภาคปกติ เรียนวันธรรมดา

          โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นเภสัชกรแผนไทยที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย สามารถทำงานในโรงงานผลิตยาแผนไทย ร้านขายยาแผนไทย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย สามารถทำงานในสถานพยาบาลและเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยของตนเอง และสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ

 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร. 089-770-5862, 096-118-4424 หรือ  Facebook : วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต

 

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ