มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพประชุม “อุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี”

02 Jul 2021

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุม “อุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี” ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ร่วมด้วย 11 สถาบัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1-301  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน โดยมีตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มทร.ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลักษณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยนอร์ทเอเชีย มหาวิทยาลัยชินวัตร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 และมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จังหวัดปทุมธานี สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ

 

 

 

การจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี และเพื่อเตรียมดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน การประชุมครั้งนี้ ได้ร่วมหารือถึงประเด็นด้านการศึกษา เช่น การพัฒนาครู อาจารย์ การจัดทำระบบ Credit Bank การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล Big Data การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้ง กศน. ได้มีโอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษา ฯ และรองรับยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านการท่องเที่ยว : พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว “วิถีชีวิตลุ่มน้ำ” พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวระดับต่างๆ และการนำสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวมาสู่กลไกด้านการศึกษา เป็นต้น

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ