ข้อสอบ TOEIC และ TOEFL มีความแตกต่างกันอย่างไร

07 Mar 2019

หลายคนสงสัยว่าข้อสอบ TOEIC และ TOEFL มีความแตกต่างกันอย่างไร และใช้สำหรับทำอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้อย่างหมดคำถาม

TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน โดยเฉพาะด้านธุรกิจ สำหรับในประเทศไทยนั้นมีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมมนาต่างประเทศ ปัจจุบันข้อสอบ TOEIC ประกอบด้วยการทดสอบ 2 ด้าน ได้แก่ 1. Listening Section (การฟัง) จำนวน 100 ข้อแบ่งย่อยออกเป็น 4 Parts ใช้เวลา 45 นาที และ 2. Reading Section (การอ่าน) จำนวน 100 ข้อแบ่งย่อยออกเป็น 3 Parts ใช้เวลา 75 นาที ซึ่งการรายงานผลคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนผ่านหรือไม่ผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ว่าคุณต้องการศึกษาในประเทศใด ล้วนต้องใช้ผลคะแนนสอบ TOEFL เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งสิ้น เดิมทีนั้น TOEFL ใช้สำหรับการศึกษาต่อเฉพาะในประเทศอเมริกา แต่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศแคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL เพื่อการพิจารณาในการรับสมัครแล้ว ปัจจุบันได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 7,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา ที่ใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียน และการให้ทุนการศึกษา การสอบ TOEFL นั้นประกอบด้วย 1. Reading (การอ่าน) มีคำถามทั้งหมด 36-56 ข้อ ใช้เวลา 60-80 นาที ลักษณะข้อสอบเป็นการอ่านบทความเชิงวิชาการประมาณ 3-4 บทความ 2. Listening (การฟัง) มีคำถามทั้งหมด 34-51 ข้อ ใช้เวลา 60-90 นาที ลักษณะข้อสอบจะให้ฟังเสียงเลคเชอร์ การอภิปราย บทสนทนา หรือการถามตอบในห้องเรียน 3. Speaking (การพูด) มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะข้อสอบจะให้เราพูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ใกล้ตัว รวมไปถึงการที่ข้อสอบจะให้อ่านบทความและให้ฟังบางอย่างก่อน จากนั้นจึงตอบคำถามด้วยการพูดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมาจากการอ่านและการฟังนั้น และ 4. Writing (การเขียน) มีคำถามทั้งหมด 2 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที ลักษณะข้อสอบจะเป็นการให้เขียน Essay เกี่ยวข้องกับข้อสอบอ่านและข้อสอบฟัง

ปัจจุบันในประเทศไทยสามารถสอบได้เพียง Internet-based Test (iBT) คะแนนเต็ม 120 ซึ่งเข้ามาแทนที่การสอบ Paper-based Test (PBT) แบบดั้งเดิมที่มีคะแนนเต็ม 677  ทั้งการสอบ TOEIC และ TOEFL รับผิดชอบโดย Educational Testing Service (ETS) ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับค่าใช้จ่ายและสถานที่สอบมีดังนี้

ค่าสมัครสอบและศูนย์สอบ TOEIC  สามารถสมัครและสอบได้ที่ TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนน อโศก สุขุมวิท กรุงเทพ โทร 02 260 7061, 02 664 3131 ค่าสมัครสอบ: 1,500 บาท

ค่าสมัครสอบและศูนย์สอบ TOEFL สามารถสมัครและสอบได้ที่ Institute of International Education (Bangkok) อาคาร Maneeya Center North ชั้น 6 เลขที่ 518/3 ถนน เพลินจิตร ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร. 02 652 0653 ต่อ 110 หรือ 135 ค่าสมัครสอบ: 195 US dollars

 

เรียบเรียงโดย

ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ