ว.ครูสุริยเทพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

30 Jan 2024

 

 

วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ ระบำเทพบันเทิง และรำฉุยฉายเบญจกาย นอกจากนี้ ยังมีพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเพื่อระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งพิธีผูกข้อมือนักศึกษา และอวยพร ให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจต่อทั้งศิษย์และอาจารย์อีกด้วย ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

 

วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอประกาศรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่นประเภทต่างๆ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ได้แก่ 1. ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร สกุลวงศ์ และ 5. ดร.ชิดชไม วิสุตกุล

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหาร  ได้แก่ 1. ดร.วริยากร อัศววงศานนท์ 2. ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์ และ 3. นายปณิธาน บุญประสิทธิ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 1. นาวาเอกหญิงราตรี ต๊ะพันธุ์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้สอน  ได้แก่ 1. นายเสกสรร โชคเชี่ยวชาญ 2. นายเอกชน มั่นปาน 3. นางสาวกาญจนา ครุฑมณี 4. นายจิรัฏชญาดา ช้างจันทร์ 5. นายจีรัษติธร มุกดาเพชร 6. นายขจร บุตรแสงโคตร และ 7. นางสาวอมตา จงมีสุข

 

 

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วิทยาลัยครูสุริยเทพ หรือคณะศึกษาศาสตร์ แต่เริ่มแรกนั้น ได้ก่อตั้งมาครบ 20 ปี ดังนั้น นอกจากพิธีในวันนี้ ที่จะมีการแสดงคารวะและมุทิตาคุณจากลูกศิษย์ต่อครูแล้ว ยังจัดให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยครูสุริยเทพอีกด้วย

“สำหรับวันนี้เอง ในนามตัวแทนของวิทยาลัยครูสุริยเทพ ครูขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมและขอส่งกำลังใจให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ และหวังว่าการคัดเลือกและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนั้นจะมีต่อเนื่องสืบไปทุกๆปี นอกจากรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนั้น ในวันนี้ยังมีการแสดงมุทิตาคุณของผู้เป็นศิษย์แห่งวิทยาลัยครูสุริยเทพ ที่สำคัญศิษย์ของวิทยาลัยครูสุริยเทพนั้น ทุกท่านต่างก็เป็นครูด้วยเช่นกัน ท่านคงจะตระหนักได้ว่าเราต่างมีหน้าที่เป็นครู และหน้าที่หรืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่ติดตัวไปตลอดชีวิต ไม่มีวันหยุด ไม่มีวันเกษียณ อยากให้ครูทุกคนในที่นี้รู้สึกภูมิใจกับอาชีพแสนพิเศษที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเมตตา มีความรักในอาชีพ รักลูกศิษย์ และมุ่งมั่นอบรมสั่งสอนเพื่อให้ลูกศิษย์ของเรานั้นเติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป”

 

 

 

ผศ.ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สำหรับการมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ และศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ เป็นการมอบรางวัลศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ แก่ศิษย์เก่าที่ทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหาร รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคลากรทางการศึกษา และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้สอน แก่ศิษย์เก่าที่ทำงานจนประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ และมีผลงานที่เป็นคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย สังคม หรือประเทศชาติจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไป เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยศิษย์เก่าในแต่ละประเภทนั้น ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลคุณภาพ ครูขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลได้วันนี้

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ