ความร่วมมือ 1 มหาวิทยาลัย 3 โรงเรียน ร่วมด้วย ช่วยกัน พัฒนาคน งาน เพื่อชุมชน

24 Sep 2019

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับโรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนวัดรังสิต  และโรงเรียนสุลักขณะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการสู่ชุมชน พัฒนาการศึกษาเน้นพื้นฐานการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมี ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง นายชาญ กองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนสุลักขณะ และนางเสาวนีย์ ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต พร้อมผู้บริหารทางโรงเรียน และมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมพิธีลงนาม

 

 

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เกิดจากที่ว่าในเขตเทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในกำกับของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนวัดรังสิต(อนุบาล-ประถมศึกษา) โรงเรียนสุลักขณะ(อนุบาล-ประถมศึกษา) โรงเรียนวัดนาวง(อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยรังสิต  และด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายในการเป็นสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน เรามีความพร้อมในด้านต่างๆ สามารถแบ่งปันองค์ความรู้ งานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องผนวกกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 5 ปี ที่เน้นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการและฝึกอบรม รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้แก่ ชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้

 

 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานภายนอกในด้านชุมชนอย่างสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนหลากหลายมิติ  ไม่เพียงแค่พัฒนาด้านภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของชุมชนเท่านั้น ยังพยายามเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่เป็นพื้นฐานการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์จึงประสานไปยังโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนยังมีความต้องการทางด้านการบริการวิชาการอีกหลายด้าน จึงได้สรุปข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของโรงเรียนต่างๆ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้ามาดูแลงานบริการวิชาการกับชุมชน โดยความร่วมมือในช่วงระยะแรกมีหน่วยงานเข้าร่วมมือเพื่อสร้างกิจกรรมและปฏิบัติงานส่งเสริมชุม 6 หน่วยงาน อาทิ 1.การบริการจิตอาสา โดยสำนักงานกิจการนักศึกษา 2.การอบรมผู้ฝึกสอนด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอล โดยสถาบันกีฬา 3.การให้ความรู้ด้านสุขภาวะและการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพ โดยสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ 4.การอบรมพัฒนาบุคลากรครูด้านการปฏิสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม โดยสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 5.การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง โดย ศูนย์พัฒนาเชียร์ลีดดิ้ง 6.งานบริการจิตอาสาและวิชาการสำหรับนักเรียน โดยสำนักงานหอพัก เป็นต้น

 

 

ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนา ตลอดจนการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยมอบหมายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบแก่หน่วยงานในกำกับ รับผิดชอบ และให้ความสำคัญ ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของชีวิตนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ พลานามัย ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา และความเป็นอยู่ของนักศึกษา เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้านสวัสดิภาพนักศึกษา รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย จะมีสำนักงานกิจการนักศึกษา สถาบันกีฬา สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้งและสำนักงานหอพักเข้ามาช่วย ด้านชุมชนเป็นงานภายในกิจการนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์การบริการวิชาการ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ประกอบในทุกด้านอย่าง เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ต่อยอดการนำความรู้และวิธีการใหม่มาพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อองค์รวมของประเทศ

 

สำหรับการบริการวิชาการกับชุมชนในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการใช้แนวทางการบริการแบบจิตอาสาเป็นส่วนใหญ่ และการใช้ผู้สนับสนุนจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อผลักดันให้กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อโรงเรียน ชุมชน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

 

แหล่งที่มาข้อมูล : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ