4 นิสิตและนศ. ตัวแทนมหาวิทยาลัยไทย กล่าวสุนทรพจน์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

07 Oct 2019

 

 

ผ่านไปแล้วกลับโครงการพัฒนาสร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก (นศม.) รุ่นที่ 1 (The 1st Smart Young Leaders 2019) จัดขึ้นโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการค้นหาผู้แทนนิสิตนักศึกษาประเทศไทยเพื่อไปกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

หลังจากน้องๆ ได้ผ่านการปฐมนิเทศ เข้าค่ายส่งเสริมการพัฒนาผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก มีนิสิตนักศึกษาผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งสิ้นจำนวน  8 คน โดยนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนไปกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Role of ASEAN Student in Climate Change Action” และเข้าร่วมงาน Student Forum ณ Udayana International Convention Center (UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2562 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.นายวิคเตอร์ มีชัย สีหาราช วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 3.นางสาวปาลิตา สายพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 4.นางสาวฐิตาพร มิตรอุปถัมป์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งน้องๆ ได้แสดงความสามารถในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม, รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต, รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ โอฬาร  พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, คุณรสลิน เทพวัลย์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส และผู้ประกาศข่าว สำนักงาน NHK และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงมีคณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่สนใจทั่วไปเข้ารับฟัง ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

การแข่งขันในรอบนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการในปี พ.ศ. 2562 นี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและ ประเทศอินโดนีเซีย และยังเป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก (นศม.) หรือ Smart Young Leaders 2019 รุ่นแรก ซึ่งในรุ่นถัดไปต้องมาติดตามกันว่าจะมีกิจกรรมหรือโครงการดีดีอะไรให้นิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ของประเทศไทยได้แสดงความสามารถในเวทีโลกต่อไป

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ