บุคคลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ควรค่าแก่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดย สสอท.

03 Jan 2020

เป็นประจำทุกปีทางสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ได้มีการจัดทำโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ ซึ่งสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทื่มีผลงานดีเด่นทั้งสายวิชาและสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม และปี 2562 ที่ผ่านมามีบุคลากรจำนวน 18 คน ด้านวิชการ จำนวน 11 คน และด้านสนับสนุนวิชาการ จำนวน 7 คน

 

 

แน่นอนว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตของเราได้รับรางวัลอันมีเกียรติและน่าภาคภูมิใจด้วยกัน 3 ท่าน ได้แก่ บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร ได้แก่ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ นักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ได่แก่ นางสาวพัณณ์ชิตา ชมปรีดา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  รางวัลนี้ไม่ได้ใช่ใครใครก็ได้ หากแต่หมายความว่าบุคคลเหล่านี้มีคุณภาพ มีผลงาน มีความพิเศษที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงกลุ่มงานด้านการศึกษานั้นๆ

 

 

สำหรับ ดร.ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์” กล่าวว่า “รางวัลที่ตนเองได้รับในครั้งนี้เป็นรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ รางวัลชมเชย กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์  ซึ่งหลังจากทราบข่าวจากโครงการดังกล่าว  จึงได้รวบรวมผลงานวิจัยของตนเองที่เคยทำในช่วงระยะเวลาที่สอนและได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เข้าร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ของอาจารย์ที่รับการส่งชื่อเข้าร่วมในโครงการนี้  รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่มีโอกาสได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต”

 

 

และ ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร กล่าวว่า “เมื่อทราบข่าวว่าได้รับรางวัล รู้สึกยินดีและภูมิใจมาก รางวัลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท กับงานตามพันธกิจของสำนักหอสมุดในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ อันได้แก่ การสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น มีคุณภาพเป็นผลสำเร็จ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จมาจากบุคลากรของสำนักหอสมุด ที่ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ฉะนั้น รางวัลนี้จึงไม่ใช่รางวัลส่วนบุคคลเท่านั้น แต่มีคุณค่าต่อองค์กรสำนักหอสมุดด้วย ในฐานะผู้บริหาร รางวัลนี้เป็นอีกกำลังใจในการทำงานเพื่อพัฒนาคน พัฒนางานต่อไปด้วย รู้สึกตนเองว่า โชคดีมากที่ ได้ทำงานร่วมกับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ทุกคนของหอสมุด เพราะทุกคนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นทีมที่มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม และแน่นอนว่าภารกิจต่อจากนี้ไป เรายังคงมุ่งมั่นทำให้ดี และดีขึ้น หลักคิดหลักปฏิบัติที่ยึดถือเสมอมาคือ เมื่อเวลาส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่ทำงาน ใช้พลังงาน พลังสมองอยู่ที่นี่ เราจึงต้องสร้างสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศให้ที่ทำงานที่เปรียบเสมือนบ้านให้มีความสุข ถ้าบ้านมีความสุข มีบรรยากาศที่ดี จะเกิดพลังและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานได้มากมาย สำนักหอสมุดของเราจึงเต็มไปด้วยความสุข ความรัก ดูแลกันประดุจญาติพี่น้อง  ทำให้ห้องสมุดเสมือนบ้านที่มีชีวิตชีวา เมื่อผู้ใช้บริการห้องสมุดเห็นเราบริการดี มีพัฒนาการไม่หยุดนิ่ง สร้างความประทับใจตามมา เพียงเท่านี้ พวกเราก็มีความสุข

 

ส่วนภารกิจของบทบาทของนักวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์นั้น ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประธานชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ บรรณาธิการวารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1) รวมทั้งการเป็นกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และกรรมการที่ปรึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจน ได้รับโอกาสให้บริการวิชาการในเวทีวิชาการและวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก ทั้งหลายทั้งปวง ล้วนมากจากการที่ตนเองได้ตระหนักว่า เมื่อเรามาถึงจุดหนึ่งที่ได้มีโอกาสจบการศึกษาในระดับสูงสุด เราต้องสำนึกและตอบแทนสถาบันและวงการวิชาชีพ โดยการแสดงความกตัญญูกตเวที เสียสละและมีจิตอาสาในบริการวิชาชีพและบริการวิชาการ มีสิ่งใดจะตอบแทน ช่วยเหลือได้ ควรต้องทำ ทั้งในส่วนตัวและระหว่างห้องสมุดและนักวิชาชีพ  ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ชื่อเสียงของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับแถวหน้า มีพันธมิตรเครือข่ายห้องสมุดที่ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ไม่มีการแบ่งแยกมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชน  ผลงานแห่งความภูมิใจมากคือ มีโอกาสดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถึง 2 สมัย ได้สร้างชื่อเสียงและยกระดับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ”

 

 

ด้าน นางสาวพัณณ์ชิตา ชมปรีดา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น” กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณานักศึกษาที่ได้รับรางวัลคือ พิจารณาจากผลการเรียน ผลงาน กิจกรรมต่างๆ และความประพฤติ ด้วยความที่เราเป็นนักศึกษาทุนด้านศิลปวัฒนธรรมหน้าที่ของเราจึงมากกว่าคนอื่น เราต้องบริหารทั้งเวลาเรียนและการทำกิจกรรมให้ดี แม้จะเหนื่อยแต่ตรงนี้คือประสบการณ์ทำให้เราโตขึ้น ขอขอบคุณทุกแรงผลักดัน อาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสได้เข้ารับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวและสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

 

เห็นไม่ว่า...รางวัลนี้ไม่ใช่ใครก็ได้

หากแต่บุคคลที่ถูกเสนอชื่อ และได้รับการคัดเลือกนั้น

“เป็นบุคคลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ควรควรค่าแก่การได้รับรางวัล”

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ