นวัตกรรมสังคม ม.รังสิต บูรณาการความรู้ทางด้านสังคม ธุรกิจ และการเมือง ปั้นหลักสูตรสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ

14 May 2020

     วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต บูรณาการความรู้ 3 ศาสตร์ ด้านสังคม ธุรกิจ และการเมือง ปั้นหลักสูตรสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ เน้นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน  

     ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่าเกี่ยวกับหลักสูตรว่า ในส่วนของการเรียนการสอนนั้น สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เราเริ่มตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน บูรณาการความรู้ทางด้านสังคม ธุรกิจ และการเมือง เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาดูงาน การลงมือปฎิบัติ และลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตามแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ว่า “ที่นี่ไม่มีครู เพราะเราเรียนรู้ร่วมกัน” โดยแบ่งเป็นมิติการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้

     - กลุ่มวิชาสังคม เรียนรู้ทฤษฎีและปรากฎการณ์ทางสังคม สามารถตีความและทำความเข้าใจพลวัตทางสังคมทั้งในประเทศและในระดับโลก เป็นวิศกรทางสังคมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน

     - กลุ่มวิชาธุรกิจ มีบริษัท CSI จำลองที่ไม่เน้นแค่กำไรส่วนตัว แต่เรายังส่งต่อให้กับสังคมรอบข้างด้วย ตามหลักปรัชญาธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม

     - กลุ่มวิชาด้านการเมือง ได้เรียนรู้กับผู้นำทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการเมืองภาคประชาสังคม การเมืองแบบใหม่ที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย

     “สำหรับจุดแข็งของสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ผู้เรียนจะได้องค์ความรู้ 3 ศาสตร์สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางการเมือง (รัฐศาสตร์แนวประยุกต์) ศาสตร์ทางสังคม (การพัฒนาสังคมสมัยใหม่) และศาสตร์ทางธุรกิจ (เน้นสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ใส่ใจสังคม) ซึ่งภายหลังจบการศึกษาบัณฑิตจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ อาทิ นักการเมืองทุกระดับ นักพัฒนาสังคม นักธุรกิจ ผู้ประกอบกา ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน หรือแม้กระทั่งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้เกือบทุกสาขาวิชา” คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวเพิ่มเติม

     ทั้งนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรปริญญาโท (เรียนเสาร์-อาทิตย์ และเรียนออนไลน์) และหลักสูตรปริญญาเอก โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1215, 1218

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ