ทปอ. จับมือ สออ. จัดโครงการ Smart Young Leaders 2019 สร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก

02 Oct 2019

โครงการพัฒนาสร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก (นศม.) รุ่นที่ 1 (The 1st Smart Young Leaders 2019) จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดตัวกิจกรรมการคัดเลือกผู้แทนนิสิตนักศึกษาประเทศไทยเพื่อไปกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนิสิตนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยในสังกัดสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ให้ความสนใจส่งคลิปวิดีโอคำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเข้ามามากมาย และมีนิสิตนักศึกษาผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

 

 

สำหรับรอบคัดเลือกในรอบที่ 2 นั้น น้อง ๆ ได้มารายงานตัวพร้อมร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ เป็นประธานต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปเข้าค่ายส่งเสริมการพัฒนาผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปีนี้ทางโครงการมีวัตถุประสงค์เน้นการร้างผู้นักศึกษาที่เป็นผู้นำทางความคิด เน้นแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

ซึ่งกิจกรรมการเข้าค่ายนั้นมีการบรรยาย และเวิร์กชอปทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ โดย ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOMFLIX และอาจารย์รสลิน เทพวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันแรกน้อง ๆ ร่วมกิจกรรม “My Style” เรียนรู้วิธีดึงศักยภาพตนเอง ความถนัด มาพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อน และ กิจกรรม “การเขียนสุนทรพจน์ อย่างสร้างสรรค์” ด้วยการฟังบรรยาย ชมตัวอย่างการทำคำกล่าวสุนทรพจน์ การเลือกประเด็น และฝึกปฏิบัติ วันที่สองเป็นการ “การปรับบุคลิกภาพให้โดดเด่น” (Smart Personality) ฝึกปฏิบัติการยืน การใช้มือ ภาษากาย สีหน้า แววตา อารมณ์ การดึงจุดเด่นของตัวเองมาใช้ประกอบการพูดอย่างสร้างสรรค์และน่าเชื่อถือ เป็นต้น

 

 

ทั้งนี้ น้อง ๆ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย อาทิ 1.นายพฤทธิพงศ์  สัมพันธ์พร คณะเทคนิคการแพทย์ 2.นางสาวนิจชยา พันธุ์รัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ และ 3.นายวิคเตอร์ มีชัย สีหาราช วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 4.นางสาวสุทินา ทำดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.นางสาวฐิตาพร มิตรอุปถัมป์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 6.นางสาวญาลิน เต็มรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7.นางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8.นางสาวปาลิตา สายพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9.นายวิศวชิต ซิงห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 10.นางสาวเมทิกา เรืองอุไร คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 11.นางสาวกานต์พิชชา คงสุด คณะ Business English มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 12.นายชูศักดิ์ ตุนา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมเข้าสู่การคัดเลือกรอบถัดไป ซึ่งจะคัดเลือกรอบสุดท้ายจนได้ผู้แทน จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนไปกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Role of ASEAN Student in Climate Change Action” ณ Udayana International Convention Center (UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2562 ต่อไป

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ