นิเทศฯ จัดงาน CREATIVE MEDIA & COMMUNICATION SHOWCASE ONLINE เรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เสมือนใกล้ชิดในสถานการณ์โควิด

30 Aug 2021

            วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน Creative Media & Communication Showcase Online ประจำภาคการศึกษา S/2564 โดยมุ่งกระตุ้นให้นักศึกษาที่เรียนใน 3 รายวิชา ประกอบด้วย RSU160  รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล RSU161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และRSU182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ใกล้ชิดกันในช่วงเรียนออนไลน์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดทักษะการคิด กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาและสื่อ ตลอดจนการนำเสนอผลงานร่วมกัน ผ่านระบบสตรีมมิ่งบนเพจเฟซบุ๊กวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

 

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการมหกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า งานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนใน 3 รายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (General Education : Gen. Ed) ที่อยู่ในความดูแลของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาและสื่อ การพัฒนาศักยภาพตนเอง การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน และสามารถนำเสนอผลงานได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทางวิทยาลัยจึงมุ่งบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผสมผสานความแปลกใหม่ ความน่าสนใจ เกิดประโยชน์กับนักศึกษา และเสมือนอยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุด

 

 

 

 

            “โดยในภาคการศึกษา S/2564 ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษาหลายคณะวิชา อาทิ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เอง ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิชาชีพที่หลากหลาย อันนำไปสู่การผลิตเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัล หรือการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยในเทอมนี้มีการกำหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละรายวิชา ดังนี้ รายวิชา RSU160  นำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด ‘Media for Life’  การนำเสนอความเท่าทันและการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสุขภาพ วิชา RSU161 นำเสนอผลงานในแนวคิด ‘The Reaction Showcase’ การออกแบบและผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และรายวิชา RSU182 นำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด ‘Talents above lockdown’ การนำเสนอความสามารถพิเศษที่หลากหลายจากการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง” ผศ.อรรถญา กล่าว

 

 

 

            สำหรับมุมมองของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนและการนำเสนอผลงาน นางสาวพินทุสร พันธุ์ชาติ (พินนี่) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กล่าวถึงการเรียนในรายวิชา RSU160 ว่า วิชานี้ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำ ได้นำศักยภาพของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ และได้เห็นความสามารถของเพื่อนๆ ทุกกลุ่ม ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ

 

 

 

            นางสาวปิยดา กลั่นสกุล (นิ้ง) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษาในรายวิชา RSU161 แสดงความคิดเห็นว่า รู้สึกประทับใจในการเรียนในวิชานี้ เพราะทำให้ได้เรียนรู้หลายเรื่อง เช่น การรีวิวสินค้าและได้ประสบการณ์การผลิตสื่อใหม่ๆ และได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานในงาน Showcase ทำให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ

 

 

 

            นางสาวไปรยา สัตตเวช (เพลงเอก) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ แบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนวิชา RSU182 ว่า เพื่อนบางคนอาจจะได้เจอความสามารถใหม่ๆ แต่สำหรับหนูคือได้ขยายขีดจำกัดในการสร้างสรรค์และเข้าใจความเป็นตัวเรามากขึ้น รู้สึกประทับใจค่ะ แม้การเรียนและการนำเสนอผลงานจะเป็นแบบออนไลน์ แต่ก็ทำให้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนๆ และได้ผลักดันตัวเองออกจาก Safe zone ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราก็ยังพัฒนาตัวเองได้เสมอค่ะ

 

 

 

            นักศึกษาที่สนใจต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ การผลิตสื่อในยุคดิจิทัล และการค้นหาตัวตนเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อ สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชา RSU160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล RSU161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล และRSU182 การพัฒนาความสามารถพิเศษได้ โดยทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา

 

"

ผู้จัดทำ

บทความที่คุณอาจสนใจ